Hoppa till innehåll

Att undervisa elever med språkstörning, fördjupningskurs (Göteborg)

15 veckors nätbaserad fördjupningskurs med tre fysiska träffar i Göteborg.

En nätbaserad kurs för skolpersonal som söker fördjupad kunskap om och förståelse för funktionsnedsättningen språkstörning. Kursen behandlar typisk språkutveckling och avvikelser, att undervisa och att se eleven med språkstörning i ett sammanhang. Deltagarna följer en elev med språkstörning.

Fördjupningskursen gavs tidigare under kursnamnet Grav språkstörning.

 • 26
  måndag
  augusti 2019
  -
  13
  fredag
  december 2019
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Förskollärare, Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 206475
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Den nätbaserade fördjupningskursen baseras på att du som deltagare följer en elev med språkstörning. Fördjupningskursen gavs tidigare under kursnamnet Grav språkstörning.

Du får möjlighet att över tid reflektera över den egna verksamheten, och de frågeställningar och utmaningar som uppkommer i arbetet. En stor del av kursen bygger på erfarenhetsutbyte mellan kursdeltagarna. 

Kursen består av tre moment inom följande områden

 • Funktionsnedsättningen språkstörning
  Typisk språkutveckling och avvikelser, samvariation, flerspråkighet och barnets och elevens förutsättningar, barnet, eleven och omgivningen i lärandesituationen

 • Att undervisa och pedagogiskt bemöta barn och elever med språkstörning
  Samtal och kommunikation, Ljudmiljö och tillgängligt talspråk, Språkutvecklande arbetssätt

 • Eleven med språkstörning i ett sammanhang
  Betyg och bedömning, Extra anpassningar och särskilt stöd, Eleven i ett socialt sammanhang, Interventioner

I den nätbaserade kursen presenteras kursmaterialet i form av föreläsningar, filmer och dokument i vår digitala utbildningsmiljö. Uppgifterna är till stor del relaterade till den egna verksamheten.

I denna kurs ingår tre fysiska träffar. De anordnas i Specialpedagogiska skolmyndighetens lokaler, Kruthusgatan 17, Göteborg. 

Torsdag 5/9

Torsdag 3/10

Torsdag 12/12

Kursdeltagarna förväntas delta vid de fysiska träffarna men närvaro vid dessa ligger inte till grund för godkännande av kursen. Vid dessa tillfällen är kursledarna samt inbjudna sakkunniga med.

Samtliga kostnader för resor, traktamente och måltider i samband med dessa sammankomster står den egna kommunen för.

Se mer information under Övrigt.

Medverkande

Annelie Westlund, annelie.westlund@spsm.se, 010-473 50 47
Katarina Zandén, katarina.zanden@spsm.se, 010-4735006

Målgruppsbeskrivning

Kursen riktar sig till förskollärare, lärare, specialpedagog eller speciallärare som undervisar elever med språkstörning.

Syfte

Syftet med Specialpedagogiska skolmyndighetens kurser är att öka den specialpedagogiska kompetensen kring barn, elever och vuxenstuderande i en inkluderande förskole- och skolmiljö.

Som deltagare får du kunskap och förståelse för hur en språkstörning påverkar lärandet och vilka pedagogiska anpassningar du kan göra, samt om kartläggning utifrån funktionsförmåga och omgivningsfaktorer.

Mål

Efter kursen har du som deltagare kunskaper om

 • språkstörning
 • kartläggning utifrån funktionsförmåga och omgivningsfaktorer
 • hur funktionsförmåga och omgivningsfaktorer påverkar lärandet
 • pedagogiska strategier

Funktionsnedsättningar

Tal språk och kommunikation

Upplysningar om innehåll

Annelie Westlund, annelie.westlund@spsm.se, 010-473 50 47

Upplysningar om administration

Staffan Hammerman, staffan.hammerman@spsm.se, 010 473 55 04
Daniel Simonsson, daniel.simonsson@spsm.se, 010 473 57 62

Skolform

Förskoleklass, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Specialskola

Teman

Lärmiljö

Övrigt

Upprop

Upprop sker på nätet och därefter bekantar sig kursdeltagarna med arbetssättet för nätkursen och börjar kommunicera med varandra i kursens forum.

Tidsåtgång

En ungefärlig tidsåtgång för studierna är cirka fem timmar i veckan. Till viss del handlar det om tidigare studievana och erfarenhet av nätbaserad undervisning.

Formerna för bedömning

Kursen ska bedömas som godkänd om kursdeltagarna deltar i nätdiskussionerna och bidrar med de överenskomna skrivna uppgifterna. Kursen ger inga poäng men ett utförligt kursintyg.Publicerat tisdag 14 maj 2019 Granskat torsdag 16 maj 2019