Att undervisa elever med CHARGE syndrom

Nätbaserad kurs där innehållet handlar om de kunskaper och pedagogiska strategier du behöver för att skapa en tillgänglig lärmiljö för barn och elever med CHARGE syndrom.

 • 24
  måndag
  september 2018
  -
  01
  fredag
  februari 2019
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Förskollärare, Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 158287
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

En kurs om CHARGE syndrom där du får kunskap om vad det innebär och hur du kan skapa en tillgänglig lärmiljö. Kursen innehåller föreläsningar och material som bygger på forskning och beprövad erfarenhet.

Kursen består av sex moment på följande områden:

 • Introduktion
 • CHARGE syndrom
 • Sinnenas samspel
 • Delaktighet
 • Om smärta
 • Tillgänglig lärmiljö

I den nätbaserade kursen presenteras kursmaterialet i form av föreläsningar, filmer och dokument i vår digitala utbildningsmiljö. Kursen bygger till stor del på ett kollegialt lärande där frågeställningar tas upp och diskuteras gemensamt på kursforum.

Kursen består också av två fysiska träffar, däremellan sker studierna på nätet. Deltagarna gör en fallbeskrivning av sin elev som följer hela kursen. Dessa fallbeskrivningar redovisas på den avslutande träffen.

De fysiska träffarna är:

23-24 oktober 2018 med start 13.00 och avslut 12.00
Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32 B, Lokal: Kastanjen

30-31 januari 2019 med start 13.00 och avslut 12.00
Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32 B, Lokal: Kastanjen

Se mer information under övrigt.

Medverkande

Christina Löf-Jansson, christina.lof-jansson@spsm.se, 010 473 54 51
Sonja Friberg, sonja.friberg@spsm.se, 0107435459

Föreläsare

Hans-Erik Frölander, hans-erik.frolander@spsm.se, 010-4735458

Målgruppsbeskrivning

Kursen vänder sig till förskollärare, lärare, specialpedagoger eller speciallärare verksamma inom förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och specialskola.

Övrig skolpersonal är välkomna tillsammans med lärare från sin verksamhet.

Syfte

Syftet med Specialpedagogiska skolmyndighetens kurser är att öka den specialpedagogiska kompetensen kring barn, elever och vuxenstuderande i en inkluderande förskole- och skolmiljö.

Som deltagare får du kunskap, förståelse och medvetenhet om hur du kan skapa och tillrättalägga undervisningsmiljön för barn och elever med CHARGE syndrom.

Mål

Efter kursen har du som deltagare grundläggande kunskaper om:

 • CHARGE syndrom och de pedagogiska konsekvenser det kan ge för eleven
 • att anpassa och tillrättalägga miljön så att den är tillgänglig.
 • bemötande och kommunikation så att det leder till ett lärande för eleven.

Funktionsnedsättningar

Dövblindhet, Döv – hörselnedsättning, Synnedsättning, Övriga funktionsnedsättningar

Upplysningar om innehåll

Christina Löf-Jansson, christina.lof-jansson@spsm.se, 010 473 54 51
Sonja Friberg, sonja.friberg@spsm.se, 0107435459

Upplysningar om administration

Björn Rönnåsen, bjorn.ronnasen@spsm.se, 010 473 52 01
Staffan Hammerman, staffan.hammerman@spsm.se, 010-473 55 04

Skolform

Förskola, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Specialskola

Teman

Lärmiljö

Övrigt

Beräkna cirka 3-4 timmars studietid per vecka. 

De fallbeskrivningar som deltagarna ska arbeta med innebär bland annat filmning och kräver tillstånd av föräldrar för att kunna visas på den avslutande träffen för övriga deltagare.

Obligatorisk kurslitteratur:
Holmqvist Äng, U. (2008). Charge syndrom. Stockholm: Specialpedagogiska skolmyndigheten. 
(Beställ på: www.spsm.se , 125 kr)                                       

Brown, D. (2013). Sinnenas Samspel. Stockholm: Specialpedagogiska skolmyndigheten.
(Beställ eller ladda ner på: www.spsm.se )

Szönyi, K. & Söderqvist Dunkers, T. (2018). Delaktighet - ett arbetssätt i skolan. Stockholm: Specialpedagogiska skolmyndigheten. 
(Beställ eller ladda ner på: www.spsm.se )

Skolverket (2014) Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Stockholm: Skolverket.
(Beställ eller ladda ner på: www.skolverket.se )Publicerat måndag 14 maj 2018 Granskat torsdag 13 september 2018