Att undervisa barn och elever som är döva, eller med hörselnedsättning och ytterligare funktionsnedsättning

Nätbaserad baskurs som innehåller teorier, föreläsningar och erfarenhetsutbyte kring pedagogiska konsekvenser för barn och elever som är döva eller med hörselnedsättning och ytterligare funktionsnedsättningar. Hur kan vi utveckla en språkligt tillgänglig och anpassad lärmiljö?

 • 17
  måndag
  september 2018
  -
  14
  fredag
  december 2018
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Förskollärare, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 162049
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Baskursen vänder sig till dig som bättre vill förstå hur du ska anpassa en lärmiljö som bidrar till barns och elevers utveckling. Varför utvecklar inte barnet eller eleven sin kommunikation? Varför tar eleven av sig sina hörapparater? Har eleven en intellektuell funktionsnedsättning eller är det något annat?

I den nätbaserade baskursen får du kunskap och förståelse för hur du kan anpassa en tillgänglig lärmiljö för barn och elever som är döva eller med hörselnedsättning och ytterligare funktionsnedsättning.

Genom teorier, föreläsningar, erfarenhetsutbyte och en egen fallstudie får du fördjupad kunskap om hörseln och hörteknik och konsekvenser av ytterligare funktionsnedsättningar. Kursen har fokus på språk och kommunikation, pedagogiska strategier och betydelsen av en tillgänglig och anpassad lärmiljö som barn och elever behöver för att utvecklas.

Kursen består av sex moment inom följande områden:

 • Introduktion, barnets perspektiv och värderingar
 • Hörsel
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Funktionsnedsättningar
 • Samspel och kommunikation
 • Fallstudie – Tillgänglig lärmiljö

I den nätbaserade kursen presenteras kursmaterialet i form av föreläsningar, filmer och dokument i vår digitala utbildningsmiljö. Kursen bygger till stor del på ett kollegialt lärande där frågeställningar tas upp och diskuteras gemensamt på kursforum. I varje moment gör du en inlämningsuppgift där teorin kopplas till din fallstudie. Varje moment avslutas med en loggbok.

Kursen börjar och avslutas genom att vi träffas i en webbkonferens i Adobe Connect.

Se mer information under Övrigt.

Medverkande

Christina Löf Jansson, christina.lof-jansson@spsm.se, 010 473 54 51
Marina Isaksson Blomkvist, marina.isaksson-blomkvist@spsm.se, 010-4735699

Målgruppsbeskrivning

Kursen vänder sig till pedagogiskt ansvariga verksamma inom förskola, fritidshem, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola.

Övrig personal såsom barnskötare, elevassistent eller annan är välkommen tillsammans med ansvarig lärare, specialpedagog eller speciallärare.

Syfte

Syftet med Specialpedagogiska skolmyndighetens kurser är att öka den specialpedagogiska kompetensen kring barn, elever och vuxenstuderande i en inkluderande förskole- och skolmiljö.

Som deltagare får du kunskap, förståelse och medvetenhet om hur du kan skapa en tillgänglig lärmiljö för barn och elever som är döva eller med hörselnedsättning och ytterligare funktionsnedsättningar. Du får även kunskap om språk och kommunikation som gester, teckenspråk, Tecken som alternativ kompletterande kommunikation, TAKK och Alternativ kompletterande kommunikation, AKK.

Mål

Efter kursen har du som deltagare kunskaper om:

 • pedagogiska konsekvenser av att vara döv eller ha en hörselnedsättning och ytterligare funktionsnedsättning
 • gester, teckenspråk, TAKK och AKK
 • pedagogiska strategier som utvecklar en tillgänglig lärmiljö.

Funktionsnedsättningar

Döv – hörselnedsättning, Övriga funktionsnedsättningar

Upplysningar om innehåll

Christina Löf Jansson, christina.lof-jansson@spsm.se, 010 473 54 51
Marina Isaksson Blomkvist, marina.isaksson-blomkvist@spsm.se, 010-4735699

Upplysningar om administration

Björn Rönnåsen, bjorn.ronnasen@spsm.se, 010 473 52 01
Staffan Hammerman, staffan.hammerman@spsm.se, 010-473 55 04

Skolform

Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Sameskola, Specialskola

Teman

Lärmiljö, Samspel och kommunikation

Övrigt

Kursen är avgiftsfri men det tillkommer kostnad för viss litteratur.

Kursen kräver att du behöver avsätta minst 4 timmar per vecka.

Kursen är nätbaserad vilket gör att vi betonar den digitala kommunikationen starkt. I kursforum möter alla deltagare och kursledare varandra. Vi utbyter erfarenheter, reflekterar och diskuterar tillsammans i olika trådar. Kunskapsutbytet här kan växa och bli så stort som vi själva vill.

Kurslitteratur                    

 • Gerland, G. (2010). En riktig människa. Lund: Studentlitteratur.
  Litteraturen används under momentet autismspektrum, vecka 48-50.

 Publicerat måndag 14 maj 2018 Granskat torsdag 14 juni 2018