Att möta förskolebarn med lindrig, måttlig och svår synnedsättning (ej blindhet) Stockholm

Grundläggande kurs med två fysiska träffar. Kursen består av föreläsningar, kollegialt lärande, film, praktiska övningar med fingerad optik och arbetsuppgift mellan träffarna.

 • 21
  onsdag
  februari 2018
  09.00 - 16.00 Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32 B
 • 20
  tisdag
  mars 2018
  09.00 - 16.00 Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32 B
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Målgrupp: Förskollärare, Specialpedagog Speciallärare, Rektor
 • Aktivitets-ID: 139076
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Kursdag 1; Vi börjar dagen med en presentation av oss alla, där fokus läggs på att kursdeltagarna får berätta om förskolebarnet med synnedsättning i sin verksamhet, vilken information förskolan har fått om barnets syn och hur de märker att barnet har en synnedsättning. De får också berätta om vilka eventuella anpassningar som har gjorts utifrån synnedsättningen. Vi fortsätter med filmavsnitt från Sansetap.no där deltagarna får via en synsimulator uppleva olika former av synnedsättning i förskolemiljö. Efter det följer ett reflektionsutbyte mellan kursdeltagarna och kursledare. Därefter följer en föreläsning kring Seendet och synen, då ögats anatomi, synfunktionerna och hur olika ögondiagnoser kan påverka synförmågan. Efter lunch följer ett pass med fingerad optik utomhus, då kursdeltagarna går en liten promenad i närområdet och svarar på ett frågeformulär. Övningen följs upp med gemensamt reflektionsutbyte efteråt. Därefter ges en föreläsning om gällande styrdokument och dokumentering i förskolan, där särskild fokus läggs på barnrätts- och genusperspektivet och om rätten till utbildning för personer med funktionsnedsättning, artikel 24 Utbildning.

Sist på dagen presenteras stödmaterialet Delaktighet - ett arbetssätt i skolan och kursdeltagarna arbetar gruppvis med frågeställningar utifrån de tre kulturerna; Undervisningskulturen, Kamratkulturen och Omsorgskulturen och vi lägger tyngdpunkten på lekens betydelse. En del av kursdeltagarnas hemuppgift är att göra aktivitetsobservationer i lärmiljön utifrån dessa tre kulturer. En annan del av hemuppgiften är att ta reda på mer fakta kring barnets syn (t ex ögondiagnos, synbedömning)

Kursdag 2; Kursdeltagarna delger varandra sina aktivitetsobservationer gruppvis och sedan tar vi upp ett par frågeställningar till en gemensam reflektion. Därefter följer ett praktiskt pass inomhus med fingerad optik, då kursdeltagarna får prova på olika finmotoriska övningar, såsom trä pärlhalsband, rita, klippa och klistra, titta i sagobok, upptäcka små föremål på mönstrat/enfärgat underlag och arbete med iPad. Efter lunch ges föreläsning om Lek och samspel, då vi fokuserar på pedagogens roll under leken mellan seende barn och barn med synnedsättning. Vi fortsätter med en föreläsning om Tillgänglig lärmiljö. Vi utgår från en bildpresentation på powerpoint med bra och mindre bra exempel på inom- och utomhusmiljö, samt Värderingsverktyget för tillgänglig utbildning, för att ha som diskussionsunderlag som sker gruppvis. I sista passet Strategier i fokus analyseras resultaten av arbetsuppgifterna och vi för samtal om hur kursdeltagarna kan planera och genomföra verksamheten på förskolan som inkluderar alla barn i verksamheten oavsett funktionsförmåga, med särskild fokus på barn med synnedsättning. Vi knyter ihop kunskaperna deltagarna har fått från kursens programpunkter, med det kollegiala utbyte de har haft med de andra kursdeltagarna, samt den kunskap de har om det specifika barnet med synnedsättning och hela barngruppen i sin verksamhet. Detta sker främst genom dialog i grupper och att vissa frågeställningar lyfts gemensamt i rummet.

Hemsuppgiften består av att kursdeltagaren ska ta reda på fakta kring barnets syn. Om barnet har en specificerad ögondiagnos, om det har gjorts en synbedömning på syncentralen och i så fall vad bedömningen visar. Tanken är att detta ska ligga till grund för att hitta pedagogiska strategier i lärandet på förskolan. De ska också göra tre aktivitetsobservationer baserade på undervisningskulturen, kamratkulturen samt omsorgskulturen. Denna del av uppgiften skickas in skriftligt till oss kursledare och redovisas genom grupparbete under dag 2. Kursdeltagarna får också i uppgift att tillverka egen fingerad optik till sin förskola och låta sina kollegor att prova att använda den, för att få en upplevelse av hur det kan vara att ha en synnedsättning.

 

Medverkande

Margareta Ahnborn, margareta.ahnborn@spsm.se, 010-4735414
Eva Andersson, eva.andersson1@spsm.se, 0104735323

Målgruppsbeskrivning

Förskollärare och arbetslag, förskolechefer och specialpedagoger som i sina verksamheter möter barn med lindrig, måttlig och svår synnedsättning (ej blindhet).

Anmälan förutsätter deltagande båda dagarna.

För dig som möter barn som har andra synnedsättningar hänvisar vi till vårt kursutbud på vår aktivitetsdatabas.

Syfte

Syftet med kursen är att du som deltagare ska få kunskaper om synnedsättningens pedagogiska konsekvenser i lärmiljön för barn i förskolan.

Mål

Målet med kursen är att du:

- har ökad kunskap om ögat och synsystemet

- har ökad kunskap om lärmiljöns betydelse för tillgänglighet, delaktighet och lärande.

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Margareta Ahnborn, margareta.ahnborn@spsm.se, 010-4735414
Eva Andersson, eva.andersson1@spsm.se, 0104735323

Upplysningar om administration

Eva Timen, eva.timen@spsm.se, 010-473 50 75
Irene Sigfridsson, irene.sigfridsson@spsm.se, 010-473 51 31

Skolform

Förskola

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat onsdag 25 oktober 2017 Granskat tisdag 13 februari 2018