Vidareutveckling och framsteg för eleven som ledstjärna

Annika Hysing arbetar som specialpedagog i ett brett tvärprofessionellt team som på bästa möjliga sätt ska stötta de 168 eleverna på Hällsboskolan i Stockholm, en specialskola som tar emot elev med grav språkstörning. Hällsboskolan är en tioårig specialskola och finns både i Stockholm och i Umeå.

Annika började sin yrkesbana som förskollärare men vidareutbildade sig ganska snart till grundskollärare och kom tidigt i kontakt med barn i elevgruppen med en språkstörningsdiagnos. 2014 ville hon prova på att undervisa vuxna och sagt och gjort blev hon projektledare för Bas 2 i Värmdö kommun.

– Där arbetade jag som lärare i matematik, svenska och samhällskunskap för en grupp analfabeter från många olika delar av väldens hörn. Lärorikt och spännande på många sätt, berättar Annika.

Efter en tid på SFI samt som ansvarig lärare på Barn och fritidsprogrammet i Värmdö kommun började Annika sakna arbetet med barn.

– Det var så jag hamnade här på Hällsboskolan. Första året arbetade jag som lärare i klass men efter sommaren sökte jag tjänst som specialpedagog här på Hällsbo, säger Annika.

Medveten struktur ger goda förutsättningar för eleverna

I elevhälsoteamet på Hällsboskolan ingår förutom specialpedagog även logopeder, skolpsykolog, kurator och skolsköterska. Tillsammans arbetar teamet med kartläggningar, utredningar och åtgärdsprogram.

– Det är väldigt lärorikt och spännande och vi lär oss mycket av varandra. En hel del möten med lärare och föräldrar ingår också i mitt jobb, fortsätter Annika. Jag försöker även, när det finns tid över, att vara med i de olika klasserna så att eleverna lär känna mig.

Eftersom eleverna på Hällsboskolan har diagnosen grav språkstörning innebär det att personalen på skolan i allmänhet och pedagogerna på skolan i synnerhet måste ha ett medvetet och strukturerat förhållningssätt kring hur eleverna ska utvecklas.

– Jag vill att alla elever ska känna att de utvecklas och göra framsteg i skolan. Elevernas känsla av att lyckas med sina skoluppgifter måste vara målet med undervisningen, så stärker vi dem och ger dem förutsättningar att lyckas även inom andra områden, säger Annika.

Gemensam syn för elevens bästa

Som specialpedagog är Annika ett stöd och samtalspartner till sina kollegor som undervisar i en ibland utmanande miljö med elever som på grund av sin grava språkstörning kan känna sig frustrerade över att inte kunna göra sig förstådda. Dialog kring eleven är A och O, både mellan kollegor och med vårdnadshavare.

– Det kan vara många svåra saker som måste diskuteras men tack vare samtal kan vi mötas kring barnet och det bästa för eleven och dennes vidare utveckling. Jag kanske inte har svar på allt just där och då men med gemensamma krafter kan vi ändå komma framåt i tankar och idéer. avslutar Annika.

Publicerat torsdag 25 oktober 2018