En person skriver på en interaktiv skrivtavla

Vi utbildar för att säkerställa kommunernas kompetens i hörselfrågor

Antalet hörselpedagoger i landet blir allt färre. Många går i pension och det saknas personer med utbildning och erfarenhet som kan ta över. I Stockholmsområdet genomför Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) just nu en kompetensutveckling för specialpedagoger i kommunerna så att de behov som elever som är döva eller har en hörselnedsättning har ska fångas upp också i framtiden.

Carin Norman, samordnare på SPSM för döv-hörselfrågor i Stockholmsområdet, berättar att det endast fanns sju hörselpedagoger i Stockholms läns 26 kommuner hösten 2013. Mellan 1989 och 2012 fanns ingen speciallärarutbildning med inriktning döv/hörsel, och den specialpedagogutbildning med inriktning döv/hörsel som startades 1990 lades ner 2002. Det har lett till att det blivit allt svårare att rekrytera ny personal med rätt kompetens. Farhågan att barn och elever med hörselnedsättning skulle falla mellan stolarna var stor. Samtidigt har den nyligen återinsatta speciallärarutbildningen med inriktning döv-hörsel inte lockat studenter i någon större utsträckning som har för avsikt att arbeta som hörselpedagog i kommunen. För att säkerställa att kompetensen kring inkluderade barn och elever med hörselnedsättning inte helt skulle försvinna beslutade SPSM att erbjuda Stockholmskommunerna en samlad kompetensutvecklingsinsats.

Varje kommun uppvaktades och fick ett erbjudande om utbildningen.

- Vi var tydliga med att det skulle vara en specialpedagog och att den personen i framtiden skulle kunna ta ett övergripande ansvar i kommunen för döv- och hörselfrågor, säger Carin Norman.

Kursen drog i gång i februari i år och har 26 deltagare från 14 kommuner. Det betyder att 21 av 26 kommuner kommer att ha en viss kompetens kring den här elevgruppen efter att kursen avslutas i oktober. Upplägget innebär att deltagarna träffas vid fem tillfällen och däremellan har deltagarna uppgifter de arbetar med. En stor del är sådana uppgifter som ingår i det framtida uppdraget, att kartlägga både var i kommunen hörteknik är installerad och var eleverna finns, till exempel.

I konceptet ingår också att skapa ett nätverk mellan kursdeltagarna och de hörselpedagoger som redan finns.

- De som går kursen kommer att kunna hålla i de här frågorna i kommunerna. Utbildningen motsvarar självklart inte den kompetens de får i en speciallärarutbildning. Men vi kan inte bara se på när kompetensen försvinner och elevernas behov blir oupptäckta, säger Carin Norman.

Det sista kurstillfället äger rum i oktober i år och hennes förhoppning är att kursen också ska inspirera kursdeltagarna att söka sig vidare till speciallärarutbildningen.

- Vi måste sen utvärdera denna insats innan vi bestämmer hur vi går vidare, säger Carin Norman.

Publicerat onsdag 11 juni 2014 Granskat måndag 11 januari 2016