En tillgänglig lärmiljö är en rättighet

Skolverket publicerar idag rapporten "Tillgängliga lärmiljöer?" som visar på bristande stöd i skolorna för elever med funktionsnedsättningar. Det är en bild som vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten känner igen, och det finns hjälp att få.

Värderingsverktyg som visar vad som behöver åtgärdas

– Vi uppmanar alla skolhuvudmän och rektorer att aktivt och systematiskt arbeta för att skapa tillgängliga lärmiljöer. Som stöd för ett sådant arbete har vi tagit fram ett värderingsverktyg så att verksamheterna själva kan värdera sin lärmiljö, men också för att kunna identifiera och åtgärda brister och främja en utbildning som är tillgänglig för alla, säger Lena Hammar, samordnare för Tillgänglighet på Specialpedagogiska skolmyndigheten och som suttit med i referensgruppen till rapporten.

Tillgänglighet handlar om att alla barn och elever ska ges tillgång till och möjligheter att ta del av såväl lärande som gemenskap i hela verksamheten. Alla barn och elever har rätt till tillgänglig undervisning och lärmiljöer.

Diagnos är inte ett krav

Som Skolverket påpekar i sin rapport "Tillgängliga lärmiljöer" krävs det inte att eleven har en diagnos för att stöd ska ges. Skolhuvudmännen har ansvar för att ge alla sina elever och barn det de behöver oavsett om de har en diagnos eller inte.

– Det är en självklarhet att alla barn och elever har rätt till det stöd som de behöver, och många barn och elever kan ha behov av extra stöd vid något tillfälle under sin skolgång, säger Greger Bååth, generaldirektör för Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Fråga en rådgivare ger hjälp i skolvardagen

Utöver värderingsverktyget så finns även den digitala rådgivartjänsten "Fråga en rådgivare". Dit kan lärare vända sig för att få specialpedagogiskt stöd i sin skolvardag.

Se över stödet och ta hjälp av oss!

Kommunen, eller den som äger skolan, ansvarar för att alla elever får det stöd de behöver och att personalen på skolan har de förutsättningar som krävs för att ge stödet.

– Vi vill från Specialpedagogiska skolmyndigheten uppmana skolhuvudmännen att se över sitt stöd och ta hjälp av våra tjänster och expertis för att se till att alla barn och elever får den likvärdiga utbildning och skolgång som de har rätt till, avslutar Greger Bååth.

 

Publicerat onsdag 5 oktober 2016 Granskat fredag 18 maj 2018