Vi behöver vara där behoven finns

Mötet med barn och elever och att göra skillnad är en stark drivkraft för Ulrica Ravinale. Efter över 20 år som lärare och på senare år som specialpedagog arbetar hon nu som den som stöttar i det oerhört viktiga arbete som pedagoger och andra vuxna har i skolan.

Som rådgivare på Resurscenter döv/hörsel är Ulricas uppdrag att ge nationellt specialpedagogiskt stöd till skolhuvudmän som har barn eller elever som är döva eller har en hörselnedsättning i kombination med intellektuell funktionsnedsättning eller annan ytterligare funktionsnedsättning. Eftersom uppdraget är nationellt innebär det att Ulrica har hela Sverige som arbetsplats.

– Det specialpedagogiska stödet kan se lite olika ut. Det kan handla om att ge råd och stöd och fördjupad kunskap till enskilda lärare eller till arbetslag. Det kan även handla om att det specialpedagogiska stödet på en skola behöver fördjupas i en specialpedagogisk utredning för att bättre kunna rikta insatsen så det blir så bra som möjligt för barnet eller eleven i lärmiljön, berättar Ulrica.

Individuella förutsättningar, pedagogik och tillgänglighet

– Vid en utredning arbetar vi tvärprofessionellt, till exempel rådgivare och psykolog och gör då insatser utifrån våra respektive professioner. Allt är beroende på hur den specialpedagogiska förfrågan av stöd ser ut och hur vi bedömer situationen. Vi tittar främst på barnet eller elevens lärmiljö och hur samspelet är mellan individuella förutsättningar, pedagogik och tillgänglighet, en helhet som inte går att bortse ifrån, säger Ulrica.

Förutom råd- och stöduppdrag över hela landet är Ulrica involverad i den nätbaserade fördjupningskursen "Att möta barn eller elever som är döva eller har en hörselnedsättning och flera funktionsnedsättningar" samt i en föräldrakurs i slutet av april som myndigheten samarrangerar med intresseorganisationer.

– Dessutom medverkar jag även just nu i ett myndighetsövergripande projekt där jag och en kollega, tillsammans med två andra resurscenter, sammanställer en forskningsöversikt över aktuell forskning, både nationell och internationell, och som handlar om resurscentrens respektive målgrupper. Väldigt spännande och viktigt, berättar Ulrica.

Stödet ska vara till nytta

Målet är att det specialpedagogiska stöd som myndigheten ger ska landa hos läraren och att det blir ett stöd som blir långsiktigt hållbart och som ger nytta till inte bara den enskilde eleven utan till flera.

– Nyligen synliggjorde vi en elevs förmågor och kanaler till inlärning i en specialpedagogisk utredning. Läraren fick därmed strategier att kunna anpassa lärmiljön utifrån elevens behov. Den största vinsten var att eleven själv fick syn på sitt lärande. I efterhand har vi fått höra att eleven själv kan berätta för sina olika lärare till exempel hur hen vill ha avstånd till dator, var de ska stå när de tecknar och så vidare, berättar Ulrica.

– Under årens lopp har jag arbetat i olika skolformer och på olika stadier och jag har alltid känt ett stort engagemang för att möta barn och elever med särskilda behov. Att ge alla barn samma rätt till att lära är det som gör mitt jobb till världens viktigaste och roligaste jobb, avslutar Ulrica.

Publicerat fredag 19 oktober 2018