Vi anmäler ärende om kränkande behandling på gamla Manillaskolan

Specialpedagogiska skolmyndigheten har anmält ett ärende gällande kränkande behandling som utspelade sig på Manillaskolan på 1990-talet, till Skolinspektionen och Diskrimineringsombudsmannen. Anmälan baseras på uppgifter från en före detta elev om upplevda kränkningar från en lärare. Läraren är inte längre kvar på skolan, och avvisar anklagelserna.

- Det eleven berättar om skulle idag leda till omedelbara åtgärder, säger Greger Bååth, generaldirektör på Specialpedagogiska skolmyndigheten, den myndighet som numera organiserar de statliga specialskolorna.

Den före detta elev som kontaktat Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) har berättat om händelser som ägt rum i huvudsak under 1990-talet. SPSM har fått uppgift om att den före detta eleven tillsammans med några fler före detta elever gjort en polisanmälan mot den före detta läraren gällande sexuella trakasserier. Polisen har avskrivit ärendet på grund av preskriptionstiden.

- Den före detta elevens berättelse har berört oss djupt. Det är en allvarlig påminnelse om vuxnas ansvar att alltid ta barns berättelser på allvar, säger Greger Bååth.

Sedan den före detta eleven kontaktat SPSM i september, har vi försökt ta reda på mer om vad som hänt, bland annat genom att gå igenom den tidigare skolmyndighetens arkiv för att se om det diarieförts någon anmälan mot läraren. Vi har inte hittat några arkiverade eller diarieförda anmälningar. Inte heller Personalansvarsnämnden vid dåvarande myndighet har behandlat några sådana ärenden.

Därefter har SPSM meddelat den före detta eleven att man inte kommer vidare i ärendet.

- Vi har letat i tidigare myndighets system och pratat med de som arbetade på skolan den tiden för att se om vi kunnat hitta någon dokumentation kring den före detta elevens berättelse, men det har vi inte gjort, konstaterar Greger Bååth.

Den före detta läraren har även vikarierat vid flera tillfällen vid Manillaskolan och Birgittaskolan efter sin pension fram till juni 2013. Personen ifråga vikarierar inte längre på någon av SPSM:s skolor. Vi har efter det gått igenom våra system igen för att undersöka om det funnits några klagomål mot personen i samband med vikariaten och talat med ansvarig personal, men det finns inga uppgifter eller anmälningar om att den före detta läraren utsatt någon elev för kränkande behandling under den tiden.

Den före detta eleven har beskrivit försök under skoltiden för att få skolpersonal att agera, och att man inte blev trodd. Det skulle inte kunna förekomma idag på specialskolorna utan reaktion och åtgärd, säger Greger Bååth.

- Incidenter inträffar även idag men nu har specialskolorna andra system för att fånga upp elevers upplevelser av kränkningar. Vi kvalitetssäkrar skolornas planer mot kränkande behandling och barnkonventionen genomsyrar verksamheten.

Planerna ska säkerställa att alla elever ska veta vilka rättigheter de har och var de kan vända sig om de upplever att de utsätts för kränkande behandling.

- Som en extra åtgärd ger jag också vår internrevision i uppdrag att granska hur skolorna arbetar för likabehandling utifrån ett barnrättsperspektiv, skollagen och diskrimineringslagen. Och om man som förälder är orolig för hur vi arbetar med detta idag, uppmanar jag till att man kontaktar sitt barns skolas rektor.

Mer information om hur vi agerat

Information om vårt arbete med likabehandlings-planer

Publicerat fredag 29 november 2013 Granskat måndag 11 januari 2016