Värderingsverktyget – en viktig ögonöppnare

Hur använder verksamheter Värderingsverktyget för tillgänglig utbildning? Det har Pia Persson, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) tittat närmare på i projektet En tillgänglig lärmiljö – från kartläggning till handling. Projektets resultat presenteras under konferensen Lyckas i lärandet som äger rum på fem orter i Sverige nu i vår.

Värderingsverktyget för tillgänglig utbildning lanserades för snart tre år sedan och under hösten 2016 uppdgraderades verktyget med nya indikatorer. Under samma höst har Pia Persson undersökt hur myndighetens målgrupper använder verktyget. Det har visat sig att verktyget fungerar som en ögonöppnare för många förskolor och skolor.

– I stället för att se eleven som en orsak till att en situation inte fungerar, bidrar verktyget till att man fokuserar på skolans ansvar för hur lärmiljön är utformad, säger Pia.

Syftet med projektet har varit att undersöka hur våra målgrupper använder Värderingsverktyget för tillgänglig utbildning. 425 personer i 24 verksamheter har svarat på en enkät. Inom projektet har man även genomfört intervjuer i nio fokusgrupper, där en av grupperna har bestått av elever.

Delaktighet för förändring

När verksamheterna arbetar strukturerat med utvecklingsarbetet och när all personal är delaktig, visar studien att verktyget bidrar till förändraringar av lärmiljön. Det är avgörande att personalen bearbetar innehållet i handledningen under dialogmöten. Det sker genom reflektion utifrån innehållet och deras egen praktik. Då förändras personalens förståelse för vad en tillgänglig lärmiljö är. Det är utgångspunkten för förändringar i den fysiska, pedagogiska och sociala miljön.

Förändrat synsätt

Personer som har medverkat i intervjuerna beskriver Värderingsverktyget som en ögonöppnare. I stället för att se eleven som en orsak till att en situation inte fungerar, fokuserar man på personalens och skolans ansvar för hur lärmiljön är utformad. Verktyget har också bidragit till att personalgruppen arbetar mer proaktivt än tidigare.

Lyfta barnens perspektiv

Personerna som har besvarat enkäten har i en enkätfråga skattat i vilken utsträckning barn och elever har fått möjlighet att uttrycka hur de upplever sin lärmiljö. Enligt resultatet får barn och elever det, till viss del, men det är långt ifrån alltid så.

– Den nya versionen av handledningen till Värderingsverktyget lyfter vikten av att barn och elever har rätt att uttrycka sin upplevelse. Där framgår också hur förskolor och skolor kan göra för att fånga upp detta. Det är viktigt att rådgivare inom myndigheten förstärker barn- och elevperspektivet i det fortsatta arbetet, avslutar Pia Persson.

Slutrapporten i sin helhet (PDF-dokument, 495 bytes)

Lyckas i lärandet

Konferensserien Lyckas i lärandet startade i Stockholm igår den 29 mars och fortsätter i Karlstad imorgon torsdag 30 mars. Sedan följer Göteborg den 4 april, Malmö den 6 april och sist ut är Umeå den 4 maj. Till konferensen i Umeå går det fortfarande att anmäla sig. I vårt Twitterflöde kan du uppdatera dig om vad som sägs under konferenserna. Se även länkar i högerspalt.

Publicerat onsdag 29 mars 2017 Granskat fredag 19 oktober 2018