Vad krävs för att fler elever ska klara kunskapskraven?

Ny statistik från Skolverket visar att antalet elever som går ut grundskolan med godkända betyg ökade i år jämfört med året innan. Men det är fortfarande 15,6 procent som inte klarar kraven.

En viktig del för att få resultaten att fortsätta i rätt riktning är att skolan tidigt upptäcker var det krävs extra stödinsatser. I somras fick Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten ett nytt uppdrag som handlar om precis det.

– Det stämmer. Läsa-skriva-räkna-garantin som beslutades i juni innebär en ändring i skollagen, säger Pia-Lotta Sahlström som är enhetschef för Resurscenter tal och språk samt Resurscenter döv/hörsel på Specialpedagogiska skolmyndigheten. Från och med nästa sommar MÅSTE alla skolor kartlägga kunskapsnivån hos alla elever i förskoleklass. På så vis kommer varje skola att få en mycket tydligare bild av vilket stöd som behövs. Vårt och Skolverkets nya uppdrag är att implementera Läsa-skriva-räkna-garantin i verksamheten.

Vad innebär "att implementera garantin" i praktiken?

– Våra insatser gäller förskollärare, lärare, specialpedagoger, speciallärare och rektorer som arbetar i förskoleklass eller lågstadiet. Först och främst innebär uppdraget att vi ska se till att alla i skolan vet att garantin måste följas. Sedan handlar det om att ge dem som jobbar med eleverna verktyg och förutsättningar att klara detta. Och det gör vi genom kompetensutveckling och information bland annat, förklarar Pia-Lotta.

Vad finns det mer för orsaker till varför nästan en sjättedel av eleverna inte går ut grundskolan med godkända betyg?

– Det beror såklart på flera olika saker. En av orsakerna kan vara att eleverna inte får tidiga stödinsatser. Men bristen på behöriga lärare är förmodligen också en viktig orsak. I det här uppdraget ingår att förskollärare och lärare ska få möjlighet att utveckla sin kompetens avseende elevers tidiga matematik-läs och skrivinlärning och få stöd i att bedöma elevernas kunskapsutveckling, avslutar Pia-Lotta.

Publicerat måndag 1 oktober 2018 Granskat fredag 19 oktober 2018