Helena Björshammar Thunwall, rektor och  Roula Kerio, förstelärare på Brunnaskolan.

Utvecklingsarbetet gav delaktighet, trygghet och ökade kunskapsresultat

Eleverna på Brunnaskolan blev delaktiga i hur skolans lärmiljö skulle bli mer tillgänglig. Det skapade trygghet som i sin tur ledde till ökade kunskapsresultat.

Brunnaskolan i Botkyrka har ingått i ett utvecklingsarbete med stöd från Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, inom satsningen "Samverkan för bästa skola". SPSM:s stöd har handlat om arbetssätt och förhållningssätt kring elever med bland annat neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Rektor Helena Björshammar Thunwall berättar om det nya arbetssättet, där man tittar på elevens hela lärmiljö. Ett arbetssätt, där lärare, elever och elevhälsoteam samverkar och som leder till konkreta förändringar på skolan.

– Studieron har förbättrats och elevresultaten har ökat generellt. Eleverna har blivit mer delaktiga, bland annat genom att elevrådet fått en ny dagordning men också genom individuella samtal. Vad gäller eleverna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har vi också nya rutiner när vi arbetar med schemabrytande aktiviteter, säger Helena.

– Vi jobbar förebyggande och hälsofrämjande, tillägger Roula Kerio som är förstelärare på skolan. Vårt arbetssätt var inte riktigt hållbart förut och det gav inte heller önskat resultat enligt Skolverkets riktlinjer och mål. Eleverna med funktionsnedsättning fick inte rätt stöd och hamnade mellan stolarna, fortsätter Roula.

Genom en tydlig återkommande veckostruktur som gör både elever och personal mer delaktiga i undervisningen, har alla parter blivit mer motiverade att få lärmiljön att bli mer socialt, fysiskt och pedagogiskt tillgänglig. Helena berättar att utvecklingsarbetet också lett till en mer anpassad lärmiljö för elever med funktionsnedsättning, vilket ger bättre studiero överlag.

– Vi har ett uppehållsrum dit man kan gå efter lektionens genomgång. Där finns en socialpedagog och en kurator. Många av våra elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar går dit och arbetar med sina uppgifter. Där får de också möjlighet att varva studierna med fysisk aktivitet och få tips om studieteknik, säger Helena.

– I klassrummen börjar vi numera med att prioritera eleverna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar först. Då minskar risken att eleven blir utåtagerande eller känner sig misslyckad, fortsätter Roula. Skolan har också köpt in hjälpmedel som stressbollar och deskbikes till klassrummen. Vidare genomför specialpedagogen och socialpedagoger skuggningar, handleder lärarna och har schemalagda lektionstider.

Från att ha haft en mindre bra arbetsmiljö, hög personalomsättning och relativt låga kunskapsresultat, har Brunnaskolan fått en trivsam arbetsmiljö, låg personalomsättning, trygga elever och bra kunskapsresultat. Helena poängterar att det är genom ett systematiskt kvalitetsarbete som verksamhetens tillgänglighet både kan öka och förbättras.

– Mitt råd till andra skolledare i liknande situationer är att det är viktigt med ett tydligt, strukturerat och medvetet ledarskap, säger Helena avslutningsvis.

Artikeln är tidigare publicerad i tidningen Lika värde nr 2, 2020

Utvecklings-arbetet gav delaktiga och trygga elever med bättre kunskaps-resultat

Eleverna på Brunna-skolan fick
vara med och påverka skolans lär-miljö.
Hur blir den mer tillgänglig?
Eleverna känner sig nu tryggare i skolan.
De lyckas också bättre i sina studier.

Samverkan för bästa skola

Brunnaskolan finns i Botkyrka utanför Stockholm.
De har varit med i ett utvecklingsarbete.
Det ingår i en satsning som heter
Samverkan för bästa skola.
De har fått stöd från Skol-verket och
Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Myndighetens stöd har handlat om
elever som bland annat har en
neuro-psykiatrisk funktions-nedsättning.
Vilket arbets-sätt är bäst?
Hur förhåller sig personalen till eleverna
på bästa sätt?

Brunnaskolan arbetar på ett nytt sätt

Brunnaskolans rektor heter
Helena Björshammar Thunwall.
Hon berättar om det nya sättet att arbeta.
Lärare, elever och elev-hälso-team samarbetar.
Man tittar på elevens hela lär-miljö.
Det är ett arbetssätt som leder till
förändringar på skolan.

– Vi har mer studie-ro i skolan nu.
Elev-resultaten har blivit bättre.
Eleverna har också blivit mer delaktiga,
säger Helena.

Helena berättar att elev-rådet
har fått en ny dag-ordning.
De har även samtal med eleverna en och en.

– Vi har också nya rutiner för elever med
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Vi arbetar med schema-brytande aktiviteter,
säger Helena.

Roula Kerio är förste-lärare på skolan.
Hon säger att deras arbetssätt
inte riktigt var hållbart förut.

– Det gav inte önskat resultat.
Elever med funktionsnedsättning
fick inte rätt stöd,
säger Roula.

Tack vare det nya sättet att arbeta
har det blivit mycket bättre i skolan.

– Nu jobbar vi förebyggande och hälso-främjande,
säger Roula.

Så här blev skolan mer tillgänglig

Numera har Brunnaskolan
en tydlig struktur på veckan.
Det gör både elever och personal
mer delaktiga i undervisningen.
Alla vill att lär-miljön ska bli mer tillgänglig.
Tillsammans jobbar de för att den ska bli det.
Själva skol-byggnaden ska vara tillgänglig för alla.
Alla ska kunna trivas där tillsammans.
Och alla ska kunna ta del av undervisningen.

Rektor Helena berättar att lärmiljön nu
funkar bättre för elever med funktionsnedsättning.
Studie-ron har därför blivit bättre.

– Vi har ett uppehålls-rum i skolan.
Dit kan eleverna gå efter genom-gången på lektionen.
Där finns en social-pedagog och en kurator.
Många av våra elever med
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
går dit och arbetar med sina uppgifter,
säger Helena.

I uppehållsrummet kan eleverna också
röra på sig då och då, om de vill.
De kan även få tips på bra studie-teknik.

– I klass-rummen börjar vi numera med att
ge instruktioner till elever med
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Då minskar risken att eleven blir utåt-agerande.
Det minskar också risken att
eleven känner sig misslyckad,
säger Roula.

Skolan har köpt in hjälp-medel till klassrummen.
Det finns till exempel stress-bollar och desk-bikes.
Med en deskbike kan du cykla
medan du sitter vid ditt bord.

Special-pedagogen och social-pedagoger
är med på lektioner ibland.
De hand-leder lärarna.
De har också schema-lagda lektions-tider.

Det handlar om systematiskt
kvalitets-arbete

Tidigare var Brunnaskolans arbets-miljö
inte särskilt bra.
Personalen stannade inte kvar så länge.
Kunskapsresultaten var också ganska låga.

Nu är arbets-miljön trivsam.
Personalen stannar gärna kvar.
Eleverna är trygga.
Och kunskapsresultaten är bra.

För att lyckas förbättra en skola
krävs mycket arbete.
Helena säger att det behövs
systematiskt kvalitetsarbete.
Hon ger ett råd till dig som är skol-ledare:

– Var tydlig som ledare.
Det är viktigt med ett ledarskap som är
tydligt, strukturerat och medvetet.

Publicerat torsdag 24 februari 2022