Utveckling med hjälp av stödmaterial för förskolan

För två år sedan hade arbetslaget på Klossdammens förskola svårt att möta barngruppens behov. Handledning och en modell för att utveckla förskolans arbetssätt gav tid för samtal, kunskap och verktyg att komma vidare.

– Många av barnen i gruppen hade behov av extra stöd. För att förstå hur vi skulle komma vidare behövde vi handledning och tid att prata med varandra, berättar Marie Sahlberg, förskollärare på avdelningen Blåbäret på Klossdammens förskola i Söderhamn.

I samband med handledningen fick hon och kollegorna i arbetslaget möjlighet att delta i en förstudie. Den handlade om att testa en modell. Materialet de prövade finns nu i stödmaterialet för förskola på Specialpedagogiska skolmyndighetens webbplats och kan användas av alla förskolor.

Deras medverkan gav dem möjligheter att ta del av filmer, reportage och forskning om trygga relationer, lek och kommunikation i förskolan. Som verktyg för att fokusera på frågor om samsyn och förhållningssätt fick de skriva loggbok. Den använde de sedan som stöd för att reflektera över verksamheten och det de ville utveckla.

– Verktygen har gjort arbetet intressantare. Vi är mer medvetna och söker kunskap och utvecklar verksamheten där vi ser behov av det. Nu använder vi ofta loggboken utifrån ett område som vi vill belysa. För att komma fram till nya lösningar händer det att vi tittar tillbaka i gamla loggböcker. Att se hur vi tänkt tidigare kan hjälpa oss att komma vidare i aktuella frågor. Även när vi gör observationer sker det för att dokumentera något som vi valt att fokusera på, berättar Åsa Poijes, förskollärare.

Tid och utrymme att reflektera

Varje måndag avslutar fyra av fem arbetslag arbetsdagen med två timmars planering. Den avdelning som inte deltar i planeringen tar hand om stängningen. Dagordningen är den samma varje måndag och följer arbetsplanen för det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan. Varje arbetslag delar med sig av sina reflektioner utifrån veckan. Förskolechefen Anneli Dahlberg kan se att anteckningarna i loggboken ger arbetslaget en fördel och gör att de får ut mesta möjliga av dialogen med kollegor från andra arbetslag.

Stödmaterialet tar upp vikten av tid och utrymme att reflektera kring uppdrag, förhållningssätt och hur förskolan kan arbeta mer förebyggande och ge alla barn möjlighet att vara delaktiga. För arbetslaget bidrog arbetet med materialet till ett perspektivbyte, där fokus flyttades från barnets förutsättningar till verksamhetens förutsättningar att ge stöd.

– Det var en webbföreläsning om anknytning som fick oss att förstå hur vi skulle kunna anpassa verksamheten utifrån barnens behov, så att alla skulle få den trygghet de behövde, berättar Marie.

Kompisrollen viktig för trygghet

Trygghet och anknytning blev viktigt att fokusera på. För att skapa förutsättningar utifrån behoven i barngruppen föreslog de att ordinarie personal alltid skulle finnas på schemat vid förskolans öppningar och stängningar. En annan del i det förebyggande arbetet för att få barnen att känna sig trygga och delaktiga handlar om kompisrollen.

– Vi tog fram kompisregler tillsammans med barnen och tog foton som visade känslor. Text och bild finns fortfarande kvar på väggen och är heliga för både oss och barnen, berättar Åsa.

Det förebyggande arbetet handlar också om att acceptera olikheter och att stärka barnen genom att möta dem utifrån deras styrkor. Barnen uppmuntras också att använda sina styrkor i kompisrollen.

– Vi pratar om hur vi kan hjälpa varandra och uppmuntrar barnen att prova själva eller ta hjälp av en kompis. På så sätt blir barnens olikheter inget som är konstigt eller annorlunda. Det fungerar bra, de hjälper och stöttar varandra och säger "jag kan hjälpa!", säger Åsa.

Stöd i leken

Enligt läroplanen för förskolan ska verksamheten vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. I vardagen kan det till exempel handla om att hjälpa ett barn att komma in i leken. Då kan stödet handla om att tillföra en attraktiv roll och att vara lyhörd för barnens intressen i leken.

– Vi är inte alltid inne i leken, men vi kan ha en aktivitet i tio minuter som inspirerar barnen att leka vidare. Nu arbetar vi med Astrid Lindgren och har pratat om att hon sitter staty i Stockholm. Barnen fängslades mer av statyn som fenomen än av författaren, så nu leker de att de är statyer. Det är så roligt att se hur de inspireras på ett sätt som vi inte tänkt på, säger Marie.

Stöd i kvalitetsarbetet

Innan Anneli började som förskolechef för tre förskolor i Söderhamn arbetade hon som rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten. I den rollen var hon med och introducerade stödmaterialet, som hon ser som ett stöd för förskolechefer i kvalitetsarbetet.

På sikt önskar hon att fler arbetslag på de egna förskolorna ska kunna arbeta utifrån modellen som stödmaterial för förskolan bygger på, men i nuläget prioriterar hon kunskap om alternativ och kompletterande kommunikation (AKK).

– Det måste finnas tid att jobba med stödmaterialet för förskolan, eftersom det kan ta upp till ett år att ta del av det. Men det ger effekt under lång tid framåt. Fördelen är att du kan välja mellan olika sätt att genomföra utbildningen, avslutar Anneli.

Artikeln är tidigare publicerad i tidningen Lika värde 2 2017

Publicerat torsdag 17 augusti 2017 Granskat fredag 19 oktober 2018