Uppmärksamma barnens rättigheter på Barnkonventionens dag

20 november och barnkonventionens dag. Ett utmärkt tillfälle att uppmärksamma barnens rättigheter, tycker Jenny Nilsson, myndighetens barnombud. Hon lyfter särskilt vikten av barns möjlighet att uttrycka sig, oavsett förutsättningar. Och vuxnas förmåga att lyssna.

– Barnkonventionens födelsedag bör såklart vara en festlig dag då barnen får göra något roligt. Samtidigt är det ett utmärkt tillfälle för oss alla att, tillsammans med barnen, uppmärksamma deras rättigheter. Barnkonventionens artikel 42 betonar att aktiva åtgärder ska tas för att barnen ska känna till vilka rättigheter de har, säger Jenny Nilsson.

Hon menar att vi behöver se över elevernas möjligheter till att uttrycka sig.

– Och titta på om ansvariga vuxna lyssnar. Det finns många orsaker till att barn inte uttrycker sina synpunkter. Det kan vara en funktionsnedsättning, blyghet, dåliga erfarenheter eller för lite tid. För att elever ska kunna uttrycka sig öppet måste de vuxna stötta dem i att säga vad de tycker. Vi vuxna måste också komma ihåg att varje elev är unik och har olika förutsättningar och behov, säger Jenny Nilsson.

Rättighetsarbete i skolan

Att arbeta med rättigheter i skolan innebär inte alltid att ett nytt perspektiv tillkommer. Ofta pågår arbetet med barnens rättigheter under en rad andra områden, till exempel i plan mot diskriminering, kränkande behandling, arbete med elevers inflytande och jämställdhet. Men FN:s barnkommitté har lyft fram att barn med funktionsnedsättning löper större risk att utsättas för diskriminering, särskilt när det gäller barnens möjligheter till deltagande.

– Det är viktigt att ha det i åtanke när vi bedriver rättighetsarbete, hur barn blir berörda av beslut och hur vi gör barn delaktiga. Som Specialpedagogiska skolmyndighetens barnombud har jag uppdraget att stärka elever till att vara medvetna om deras rättigheter som barn, rättigheter kring sin funktionsnedsättning, sitt språk, sina hjälpmedel och sin könstillhörighet. Barn och elever ska veta hur de kan förbättra och påverka omgivningen. De ska få stöd i sin process till att våga uttrycka sina åsikter.

Barnkonventionen blir lag

Den 20 november 1989 antogs FN:s konvention om barnets rättigheter. I många länder firar vi därför 20 november som den stora barndagen. I Sverige är det sedan 13 juni i år klart att barnkonventionen blir lag från och med 1 januari 2020. Det gör att Barnkonventionens dag är extra spännande i år, tycker Jenny Nilsson.

– Nu skärps kraven på att följa konventionen och det blir viktigt för oss alla att fundera extra mycket på hur barn berörs. Av allt, säger hon.

Dubbelt skydd för barn med funktionsnedsättningar

Konventionen för personer med funktionsnedsättning antogs av FN:s generalförsamling 2006. Barn med funktionsnedsättning har alltså dubbla konventioner som säkerställer deras skydd. Därför är det viktigt att läsa Barnkonventionen tillsammans med Konventionen för personer med funktionsnedsättning för att kunna förverkliga de rättigheter som barn med funktionsnedsättning har.

Läs mer om Jenny Nilsson och myndighetens eget barnombud.

Publicerat tisdag 20 november 2018