Uppdrag att förbereda för garantin gällande tidiga stödinsatser

Den första juli 2019 träder garantin för tidiga insatser gällande läsa, skriva och räkna ikraft. Vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten har tillsammans med Skolverket fått i uppdrag att genomföra kompetensutvecklings- och implemen­teringsinsatser utifrån garantin i förskoleklassen, grundskolan, specialskolan och sameskolan. Det arbetet börjar nu.

Garantin innebär att alla elever som behöver individuellt utformade stödinsatser för att nå kunskapskraven i svenska, svenska som andraspråk och matematik ska få det i ett tidigt skede.

– Idag genomför skolan de flesta stödinsatserna på högstadiet, och då kan det ofta vara försent, menar utbildningsminister Gustav Fridolin. Lagändringen ska ge lärare mandat att sätta in extra stöd när de ser att en elev behöver det.

För att detta ska bli möjligt krävs en hel del förberedelse.

– Framför allt handlar det om kompetensutveckling, förklarar Ann-Sofi Pihlgren som är chef för specialpedagogiskt stöd i Östra regionen på Specialpedagogiska skolmyndigheten och en av flera ansvariga för myndighetens arbete med det nya uppdraget. Förskollärare och lärare i förskoleklassen och lågstadiet ska erbjudas kompetensutveckling i språk och kommunikation, matematiska resonemang och uttrycksformer samt elevers tidiga läs-, skriv- och matematikinlärning. De ska bland annat få möjlighet att utveckla sin förmåga att bedöma elevers kunskapsutveckling och att planera, genomföra och följa upp tidiga stödinsatser.

Specialpedagogiska skolmyndigheten har tillsatt en arbetsgrupp med experter inom alla berörda områden som ska jobba fram en plan för hur arbetet ska gå till. Denna arbetsgrupp kommer sedan prata vidare tillsammans med representanter från Skolverket.

– Det är ett uppdrag som vi ska genomföra tillsammans med Skolverket, understryker Ann-Sofi. Och vi ser mycket fram att emot att tillsammans få ta tag i detta viktiga arbete.

Publicerat fredag 19 oktober 2018