Uppdaterat värderingsverktyg möter ökat lagkrav på aktiva åtgärder

Lagom till det nya läsåret är nu vårt värderingsverktyg för en tillgänglig utbildning uppdaterat för att bättre möta verksamheterna förskola, skola och fritidshem. Verktyget har fått fler indikatorer som är mer jämt fördelade inom de fyra huvudområdena, Förutsättningar för lärande, Pedagogiska tillgänglighet, Social tillgänglighet och Fysisk tillgänglighet.

Sedan lanseringen våren 2014 har många verksamheter använt sig av vårt värderingsverktyg för tillgänglig utbildning. Verktyget har använts både på kommunövergripande nivå och bland enskilda verksamheter. Spridningen över landet är stor och många verksamheter vittnar om hur verktyget hjälpt till att belysa frågan om tillgänglighet på ett konkret och bra sätt.

Inte bara en hjärtefråga

­– Bristande tillgänglighet är ju numera inbegripet i diskrimineringslagen, säger Lena Hammar, samordnare för Tillgänglighet på myndigheten.

Den 1 januari 2017 kommer ytterligare ändringar i diskrimineringslagen som syftar till att effektivisera arbetet med aktiva åtgärder, genom ett övergripande ramverk som visar hur arbetet ska bedrivas.

– Här tror vi att vårt värderingsverktyg kan vara ett väldigt bra stöd för att arbetet ska bli så systematiskt och överskådligt som möjligt, fortsätter Lena.

Identifiera, analysera, åtgärda och följa upp

Värderingsarbetet går ut på att verksamheten kartlägger nuläget. Med hjälp webbverktyget och handledningen kan verksamheten systematiskt kartlägga hur tillgängligheten ser ut, område för område. Resultatet utgör sedan grunden för en handlingsplan för en mer tillgänglig lärmiljö. I handlingsplanen skapar verksamheten mål utifrån de utmaningar som identifierats och analyserats. Hur målen ska nås, när i tid, vem som ansvarar och hur de ska följas upp och utvärderas anges i handlingsplanen.

Nyheter i verktyget

Indikatorerna Delaktighet och Elevhälsa har lyfts upp och finns nu inom det övergripande området Förutsättningar för lärande.

– Barns och elevers delaktighet i att påverka sin lärmiljö samt elevhälsans roll i det systematiska kvalitetsarbetet har också fått större utrymme i nya handledningen. Vi har dessutom valt att lyfta fram indikatorer inom Social miljö som är särskilt betydelsefulla, men som inte tidigare var så tydligt definierade, berättar Lena.

Värderingsverktyget – del av en helhet

Värderingverktyget, distanskursen Tillgänglighet – så gör vi det möjligt och DATE-lärmaterial bildar tillsammans tillgänglighetspaketet som våren 2014 lanserades första gången tillsammans med Handikappförbunden. Paketets olika delar är fritt att använda och finns att ladda ner eller beställa på vår webbplats. DATE-materialet uppdateras just nu för att efter årsskiftet 2016/2017 även kunna möta alla åldersgrupper från förskola till gymnasiet.

Publicerat onsdag 17 augusti 2016 Granskat fredag 18 maj 2018