En elev kastar spjut

Tillsyn bidrar till att utveckla specialskolan

Just nu genomför Skolinspektionen tillsyn i Specialpedagogiska skolmyndighetens samtliga nio specialskolor. Skolinspektionens uppdrag är att identifiera det skolorna behöver bli bättre på. Därför är underlagen viktiga i specialskolornas fortsatta utvecklingsarbete.

Flera av skolorna har redan haft besök och under de närmaste veckorna genomförs de sista inspektionerna.Skolinspektionen inspekterar

förskoleklasser, åk 1-10 och skolornas fritidsverksamhet och intervjuar chefer
med skolhuvudmannaansvar inom Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM.

Skolinspektionen granskar dels huvudmannens styrning av specialskolan och
utveckling av utbildningen. Dels granskar man skolornas verksamhet. Den
granskningen görs utifrån några olika kriterier. Till exempel undervisning,
extra anpassningar och särskilt stöd, bedömning och trygghet, studiero och
åtgärder mot kränkande behandling. Christer Fleur, regionchef på
Specialpedagogiska skolmyndigheten, är ansvarig för utvecklingsarbetet i
specialskolan och Skolinspektionens kontaktperson inför tillsynen.

– Skolinspektionens uppgift är att upptäcka vad skolorna behöver bli bättre på. Det är skolornas motsvarighet till en bilbesiktning. Därför ser vi inspektionerna som ett viktigt stöd i vårt fortsatta arbete med att utveckla specialskolan.

Om tillsynen visar att det finns brister redovisar Skolinspektionen det i respektive skolas beslut. Där beskrivs också vilka specifika åtgärder inspektörerna bedömer att huvudmannen behöver vidta.

– Vi arbetar redan med kvalitetscertifieringssystemet Qualis i vårt arbete med att fortsätta utveckla specialskolorna. Inspektionerna kommer att användas för att ytterligare ge återkoppling i det pågående arbetet, säger Christer Fleur.

Inspektionerna kommer att publiceras på vår webbplats i den takt de kommer in till myndigheten.

 

Mer om specialskolorna

Publicerat tisdag 13 oktober 2015 Granskat torsdag 17 mars 2016