Tillit, dialog och samverkan är nycklar i vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen i Örnsköldsvik erbjuder anpassat stöd genom Studielänken. Varje dag mellan klockan 8 och16 finns lärare på plats för att ge eleverna möjligheter att klara sina studier.

Studielänken startades i projektform med SIS-medel för utvecklingsprojekt från Specialpedagogiska skolmyndigheten. Under två år har 95 elever fått anpassat stöd med fokus på dialog, relation och motiverande samtal. Nu är stödet en del i Vuxenutbildningens ordinarie verksamhet med tre pedagoger. Även en studie- och yrkesvägledare är kopplad till Studielänken, som i genomsnitt har 25 inskrivna elever.

Viktigt att möta behoven

Idén bakom projektet var att utveckla stödet i Vuxenutbildningen genom att erbjuda ungdomar 20-24 år ett anpassat stöd för att komma igång med utbildning på grund- eller gymnasienivå. Samtidigt fanns behov av nätverk mellan myndigheter som berör ungdomarna.

– Vi vänder oss till personer som behöver stöd av olika skäl. Det kan vara psykisk ohälsa, funktionsvarianter eller att du varit hemmasittare. Du kan börja med ett ämne som du känner dig kompetent i, för att studiestarten ska upplevas lättare, säger Marie Eleholm, specialpedagog och tidigare projektledare för Studielänken.

Projektet har haft ett vetenskapligt stöd genom Lena Boström, professor och Lena Randevåg, adjunkt vid Mittuniversitetet. Samarbetet med dem har bidragit till fördjupning genom en tydlig koppling till styrdokument och forskning i projektet.

– Det har varit otroligt bra att ha tillgång till ett bollplank. Även forskningslitteraturen har haft betydelse. Den kunskap som relationsforskaren Jonas Aspelin lyfter är särskilt viktig för oss som möter unga idag, menar Marie.

Anpassat stöd med täta uppföljningar

Eleverna kommer hit för stöd för hela eller delar av sin utbildning, oberoende av om de går i kommunal vuxenutbildning eller hos andra utbildningsanordnare. Stödet kan ges i en pågående yrkesutbildning på distans eller i ämnen inom ordinarie verksamhet i Vuxenutbildningen. Här finns också stöd för den som behöver utveckla studiestrategier, prova på studier eller läsa hela kurser inom Studielänkens ram.

– Eleverna kan börja försiktigt och bygga på när de är mogna för det. Vi erbjuder dem ett processtöd med täta uppföljningar. Det händer mycket som påverkar förutsättningarna och vi följer varje elev och ser vad som funkar eller inte funkar, berättar Rose-Marie Hållberg, studie och yrkesvägledare i Studielänken.

Nätverk med andra myndigheter

En del i projektet har handlat om att utveckla nätverk med andra myndigheter, som Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen eller CSN.

– Vi har elever med olika funktionsvariationer eller psykisk ohälsa. För dem är det svårt att söka det stöd som är nödvändigt för att det ska fungera att studera. Då behöver vi som jobbar här vara en länk till det andra stödet, säger Marie.

Tillit, dialog och samverkan

Framgångsfaktorerna i projektet handlar om tillit, dialog och samverkan mellan lärare samt individuellt anpassade möjligheter som berör studier, stöd och lärmiljö.

– Jag tror vi når framgång genom vårt sätt att arbeta med respektfullt bemötande. Vi når våra elever och får respons från dem. Vi har en tanke att eleven ska känna sig trygg. Om en elev börjar och sen får en "dipp" får vi ta nya tag. Vi finns kvar här för att stötta dem, säger Margaretha Sundin, lärare i engelska.

Elevernas bild av stödet

Elevernas bild av stödet stämmer väl överens med det Marie, Rose-Marie och Margaretha beskriver. Några av dem sitter med i vårt samtal.

Christian Wikman, läser en gymnasiekurs på distans hos en fristående utbildare. Han ska senare söka till en högskoleutbildning. Att sitta hemma fungerar inte, istället väljer han att sitta vid en av arbetsplatserna i stora rummet på Studielänken.

– Det som är viktigt för mig är att känna tillit och att få vara sedd. Bara vetskapen om att det finns någon som jag kan vända mig till för att få hjälp betyder mycket, säger han.

Alice Abrahamsson, har nyss börjat på Studielänken. Hon uppskattar att stödet kan se olika ut för olika elever.

– För mig funkade det inte att läsa 20 ämnen samtidigt, som på gymnasiet. Just nu läser jag samhällskunskap. Det är lättare att fokusera på ett ämne i taget, säger hon.

Sarinchankrisna "Krisna" Khat, läser svenska som andra språk, psykologi, samhällsvetenskap, kommunikation och engelska inom Vuxenutbildningen. För honom är möjligheten att få språkstöd avgörande för att klara studierna.

– Jag får hjälp med engelskan här. Sen vill jag studera till socionom, ett jobb där jag träffar människor. Men jag har också mått dåligt under perioder då det varit svårt. Då är det jätteviktigt att det finns stöd här för en i taget, säger han.

Artikeln är tidigare publicerad i tidningen Lika värde 4, 2018.

Publicerat fredag 14 juni 2019