Teknoteket – med ett driv att göra skillnad

Teknoteket är en nystartad verksamhet inom den kommunala vuxenutbildningen i Malmö som började som ett utvecklingsprojekt. Här finns ett specialpedagogiskt fokus med inriktning mot extra anpassningar och tillgänglig utbildning. Specialpedagogiska skolmyndigheten har träffat Christine Reuterskiöld, specialpedagog, och Jonas Olsson, Teknoteksvärd, som engagerat berättar om verksamheten i Teknoteket. Det märks att de verkligen brinner för att göra skillnad för vuxna elever som går på någon av Malmö Stads vuxenutbildningar.

I Teknoteket finns bland annat förslag på tillgängliga lärmiljöer, till exempel möbler som är anpassade för att dämpa ljud eller för att förbättra koncentration, hjälpmedel för bland annat syn, hörsel, motorik, koncentration och läs- och skrivverktyg och tips på alternativa och digitala verktyg. Teknoteket erbjuder också workshops och utbildningar. Jonas berättar att över 100 personer har deltagit i deras workshops eller utbildningar denna termin. Christina berättar vidare att det inte bara är lärare eller specialpedagoger som deltar på deras utbildningar utan även annan personal.

– Vi har haft rektorer och personal inom administration och it som vill få en introduktion i hur de kan skapa en tillgänglig utbildning.

Just denna dag har Teknoteket workshop för 13 specialpedagoger från Malmös gymnasieskolor samt den centrala elevhälsan. Specialpedagogerna fick en introduktion till SymWriter (symbolspråk), Claro Read (talsyntes) och ChromeBook (digitalt verktyg). När jag frågar om deras målgrupp berättar Christine att Teknoteket egentligen vänder sig till personal inom vuxenutbildningen men att de gärna tar emot studiebesök från andra verksamheter. Jonas berättar att de har haft en hel del studiebesök från andra platser i Sverige och även utomlands.

– Vi har till exempel fått besök från Danmark, Sigtuna och Uppsala.

Stort utvecklingsbehov inom vuxenutbildningen

Inom vuxenutbildningen finns en verksamhet som heter Lärvux. Lärvux har som uppdrag dels att anordna särskild utbildning för vuxna och dels att utveckla arbetsformer och system för att utöka tillgängligheten för samtliga skolformer inom kommunal vuxenutbildning i Malmö.
Lärvux var från början ett utvecklingsprojekt finansierat med SIS-medel och då gjordes en kartläggning av tillgänglighet inom vuxenutbildningen med hjälp av Specialpedagogiska skolmyndighetens (SPSM) värderingsverktyg för tillgänglig utbildning.

Kartläggningen visade att det fanns ett stort utvecklingsbehov när det gäller extra anpassningar i form av digitala lärverktyg och andra hjälpmedel samt att se över lärmiljöerna. År 2016 fick Lärvux SIS-medel till ett utvecklingsprojekt för att utveckla nya arbetssätt för att öka tillgängligheten inom vuxenutbildningen. Detta ledde till att verksamheten Teknoteket bildades inom Lärvux. Christine påpekar att det är viktigt att alla ska få en bra utbildning.

– En del av eleverna som börjar på våra utbildningar har klarat sig dåligt tidigare. De som klarat sig bra tidigare kan även ha behov av anpassningar.

Betydelsefullt stöd från Specialpedagogiska skolmyndigheten

Teknoteket har fått ett betydelsefullt stöd av flera rådgivare från SPSM, både under projekttiden och vid uppstart av verksamheten.

– De har hjälpt oss mycket när det gäller hur vi ska tänka kring digitalt lärande, berättar Christine. Vi är med i ett skoldatateksnätverk som SPSM håller i och har genom detta besökt några skoldatatek för att få inspiration och tips.

Jonas har även gått på en kurs hos myndigheten som heter "Möta barn och elever med hörselnedsättning", eftersom Teknoteket får en hel del förfrågningar kopplat till ljudmiljö och hörselteknik. Genom denna kurs och även rådgivning från myndigheten fick Jonas en hel del ny kunskap om anpassningar i ljudmiljön som han nu använder i Teknoteket.

– De flesta verksamheterna behöver ljudutjämningssystem. Våra lokaler kan inte anpassas så mycket just nu, men ett ljudutjämningssystem hjälper till en viss del. Vi har investerat i ett sådant system här i Teknoteket. Vi har även fått ökad kunskap om vad vi kan göra för att få till ljuddämpade väggar och ljuddämpade bord.

Viktigt med nätverkande

För att alla ska känna till möjligheten att få stöd av Teknoteket är Christine och Jonas med i olika nätverk. Jonas är exempelvis med i olika IKT-grupper (informations- och kommunikationsteknik) och kan där både berätta om Teknotekets verksamhet samt få ta del av tips på olika verktyg från andra. Genom att Jonas är med i olika grupper har han även möjlighet att driva på utvecklingen av tillgänglig it inom vuxenutbildningen. Christine å andra sidan satsar mycket tid på att ta reda på vilka behov av stöd som finns inom de olika verksamheterna och inriktningarna inom vuxenutbildningen samt ser till att alla specialpedagoger och resursteam har kännedom om Teknoteket. Christine påpekar att det är viktigt att alla inom vuxenutbildningen har kännedom om möjligheten att få stöd av Teknoteket för att kunna göra anpassningar i lärmiljön så tidigt som möjligt.

– Specialpedagogerna och resursteamen är en viktig väg in till oss. De upptäcker oftast vilka behov som finns i verksamheten och påtalar för pedagogerna att de kan få hjälp av Teknoteket.

Inte alltid behov av stöd upptäcks innan utbildningsstart

När elever söker plats inom vuxenutbildningen är det vägledare vid vägledningscentrum som upptäcker vilka behov av stöd de kan behöva. Då kan ansvarig inom den utbildning de sökt få information direkt och kontakta Teknoteket för tips och råd. Men det är inte alltid behov av stöd upptäcks eller påtalas vid vägledningscentrum. Då behöver lärare få möjlighet att snabbt kunna anpassa utbildningen. Då kan lärare få hjälp av Teknoteket för att hitta verktyg som underlättar för eleven. Jonas kan även åka ut vid förfrågan och se vad de behöver, ta fram förslag på anpassningar och verktyg som de behöver. Christine berättar att det tidigare kunde ta tid innan man hittar rätt anpassningar i utbildningen.

– Därför är det viktigt att Teknoteket finns till för dem. Lärare med elev har då möjlighet att få stöd av oss för att hitta verktyg som fungerar för eleven.

Viktigt att hela styrkedjan är involverad i tillgänglighetsarbetet

Cirka 9000 elever genomgår vuxenutbildningen i Malmö varje år. För att alla elever inom vuxenutbildningen ska få tillgång till en tillgänglig utbildning behöver alla – förvaltning, politiker, elever, rektorer, specialpedagoger och lärare - vara involverade i utvecklingsarbetet.

– En sak som vi har förstått nu, avslutar Christine, är att det finns ett större behov av anpassningar inom vuxenutbildningen än vad vi från början trott. Vi är därför en viktig pusselbit i elevernas utbildning. Vi har fått igång tankesättet inom vuxenutbildningen att olikhet är normen och att vi behöver utveckla delaktighet och tillgänglighet, men arbetet har bara börjat. Vi måste veta behoven och skapa ett behov hos verksamheterna så att de verkligen använder Teknoteket. Därför är det väldigt viktigt att vi når ut till verksamheterna. Vi satsar därför mycket tid på detta.


Fotnot: Teknoteket finns för tillfället i Heleneholmsskolans lokaler i Malmö. Hösten 2018 flyttar Teknoteket till Komvux inom Värnhemsskolan. Flytten innebär att Teknoteket finns mer centralt och lättillgängligt med möjlighet till fler spontana besök.

Publicerat fredag 19 oktober 2018