Flicka med mattebok

Svårt att identifiera flickors behov av stöd

Skolor tycks ha svårare att identifiera flickors behov av stöd, och Specialpedagogiska skolmyndigheten får in oproportionellt färre förfrågningar om stöd till flickor än om stöd till pojkar. Den ojämna fördelningen speglas både i de rådgivningsuppdrag som kommer in till SPSM och i Skolinspektionens granskningar.

Av 2014 års 3 755 rådgivningsuppdrag till SPSM var 1 827 riktade till pojkar, 958 till blandade grupper och 970 var riktade till flickor.

– På Specialpedagogiska skolmyndigheten såg vi att vi hade ett behov av ny kunskap inom området genus och funktionsnedsättningar. Det finns skillnader i det särskilda stöd som ges till pojkar och till flickor. Ett av de områden där det är synligt är till elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det är till exempel oklart vilken roll skillnader i beteendemönster bland pojkar och flickor spelar. Andra tänkbara orsaker är skillnader i förekomst av funktionsnedsättningar mellan könen, skillnader i diagnostik med skilda pedagogiska konsekvenser, säger Charlotta Pettersson som är nationell FoU-samordnare på SPSM.

Praktiknära forskning

För att bedöma rimligheten i pojkars överrepresentation när det gäller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, särskilt adhd, har SPSM initierat samverkan med Umeå universitet. I samarbete med Umeå universitet kommer Charlotta Pettersson att undersöka hur flickors respektive pojkars stödbehov ser ut i de ärenden som gäller specialpedagogiskt stöd som kommer in till myndigheten. Hur skolor som söker stöd hos SPSM uppmärksammar och hanterar flickors och pojkars behov av stöd, samt hur SPSMs rådgivning ser ut när det gäller respektive grupps behov av stöd kommer hon också att undersöka.

– Umeå universitet är väldigt intresserade av praktiknära specialpedagogisk forskning och SPSM har ett behov av att stärka sin forskningsanknytning av verksamheterna. Det är grunden för samarbetet, säger Charlotta.

– Ytterst handlar det om att skaffa ny kunskap för att förstå vårt uppdrag ur ett genusperspektiv. Alla elevers rätt att nå kunskapskraven, rätt till likvärdig utbildning och att det stöd som ges är behovsanpassat vilket inte alltid är en självklarhet i dag, säger Charlotta.

Forskare träffades

För att samla de senaste forskningsresultaten på området initierade SPSM ett forskarseminarium på Umeå universitet, i november 2014. Marjatta Takala, Gästprofessor i specialpedagogik vid Umeå universitet och Helsingfors universitet var moderator. Tio forskare som arbetar inom forskningsfältet genus och funktionsnedsättning var inbjudna att delta. Eva Hjörne, Ann Carita Evaldsson och Lisa Asp-Onsjö är hemmahörande vid Göteborgs universitet. Kitty Lassinantti vid Uppsala universitet, Kim Wickman, Joakim Israelsson, Göran Widding, Eva Silfver och Gunnar Sjöberg vid Umeå universitet och från Malmö högskola Elisabeth Apelmo. Från SPSM deltog Hanna Ginner Hau och Charlotta Pettersson.

Publicerat onsdag 4 mars 2015 Granskat onsdag 8 februari 2017
Charlotta Pettersson

Charlotta Pettersson arbetar som nationell FoU-samordnare på SPSM.