Succé för stödmaterial för delaktighet

För ungefär ett år sedan lanserades stödmaterialet Delaktighet - ett arbetssätt i skolan. Materialet, som bygger på en modell bestående av sex delaktighetsaspekter, ska fungera som stöd till pedagoger, lärare och skolledare, eller andra som vill hitta sitt sätt att jobba med delaktighet för elever.

Intresset för stödmaterialet har sedan lanseringen varit stort, den första upplagan tog slut snabbt. I dagsläget har nästan 18 000 exemplar gått åt och ännu en omgång är beställd.

– Många pedagoger och skolledare har visat intresse för arbetssättet som beskrivs i stödmaterialet och velat använda materialet som stöd i kartläggningen på deras skolor, säger Liselott Ljunggren, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Observationer och utforskande samtal

Stödmaterialet, som är framtaget utifrån FoU-skriften Där man söker får man svar, är tänkt att göra begreppet delaktighet mer begripligt, och visar ett arbetssätt som grundar sig i observationer och samtal.

– Genom att ha delaktighetsaspekterna i åtanke när man gör observationer finns det möjlighet att anpassa miljön och skapa bättre förutsättningar för lärande och delaktighet för eleverna. Men det är viktigt att det är aktiviteterna man observerar och inte eleven. Det är inte elevens egenskaper som ska komma i fokus, utan om rätt förutsättningar skapats för eleven, säger Liselott.

I samband med observationerna ingår samtal med eleven, något som i materialet kallas utforskande samtal. Det handlar om att prata med och belysa elevens syn på situationen.

– Det här är något som kan vara lätt att missa, man glömmer att fråga den som det gäller allra mest. Många har sagt att de genom materialet fått redskap att samtala med eleven, och verkligen ser elevens perspektiv, istället för att bara anta vad eleven tycker genom observationer, berättar Liselott.

Användbart i ett brett perspektiv

I materialet Delaktighet – ett arbetssätt i skolan är lärmiljön för elever med funktionsnedsättning i fokus men många som använder materialet beskriver att det är relevant för alla elever oavsett funktionsförmåga. Personal i förskolan har påpekat att de ser materialet som mycket användbart och att de har glädje av det. Det ska gå att anpassa arbetet utifrån verksamhetens förutsättningar och hur de tycker att de vill arbeta.

Nätbaserad utbildning

Under våren 2017 kommer Specialpedagogiska skolmyndigheten att erbjuda en nätbaserad utbildning, som bygger på det här materialet. Tanken är att du som går utbildningen ska kunna göra observationer och genomföra samtal på din arbetsplats och testa materialet under kursens gång och i dialog med kursdeltagare och kursledare utveckla ett arbetssätt för ökad delaktighet i skolan.

Publicerat måndag 15 augusti 2016 Granskat fredag 18 maj 2018