Caroline Wegmann, specialpedagog, och Maria Rudling, chef för den centrala elevhälsan.

Studieteamet utvecklar elevhälsoarbetet i vuxenutbildningen

Samverkan, samsyn och respekt för varandras professioner är viktiga frågor när det centrala Studieteamet i Stockholms stad utvecklar sitt eget arbete och stödet till vuxenutbildningarna.

Det hela började för två år sedan när specialpedagogen Caroline Wegmann lyssnade på en presentation om Stödmaterial elevhälsa från Specialpedagogiska skolmyndigheten. Hon kontaktade myndigheten för att få en dialog om stödmaterialet, som tagits fram för elevhälsoarbete i grund- och gymnasieskola. Det Caroline och kollegorna behövde var att förstå hur begrepp, roller och ansvar skulle kunna tolkas i relation till vuxenutbildningens styrdokument och förutsättningar.

Genom det processtöd de erbjöds har de utvecklat sin verksamhet och samtidigt bidragit till att fler vuxenutbildningar kan ta del av myndighetens stödmaterial och kurs för rektorer och elevhälsoteam.

– När vi sökte stöd ville vi bygga en gemensam förståelse för vilka vi ska vara och hur vi vill jobba. Det interna arbetet var primärt, men det handlade också om hur vi jobbar med stöd till elever och ger stöd till skolorna, berättar Maria Rudling chef för den centrala elevhälsan.

Studieteamet består av studie- och yrkesvägledare, specialpedagoger, legitimerad psykolog, kurator samt legitimerade arbetsterapeuter. De ingår i den centrala elevhälsa som ger stöd till ett fyrtiotal vuxenutbildningar i Stockholms stad.
Nu har de tagit nästa steg och deltar i den nätbaserade elevhälsokursen som pågår under ett läsår.

– Om vi tittar tillbaka kan vi se att det har hänt mycket. I höstas hade vi en del oklarheter som vi behövde stöta och blöta i teamet. Det ingår som en del i kursen att prata om det som är svårt för att vi tänker olika. Nu när vi har fått träna på det märker vi att ju säkrare vi blir, desto säkrare kan vi uttrycka oss utifrån olika roller och lyssna in varandra, berättar Caroline.

Sedan 2018 erbjuder Studieteamet i Stockholms stad ett konsultativt stöd till vuxenutbildningarna, som ansvarar för det egna elevhälsoarbetet. Än så länge är det svårt att se någon effekt av det förändrade stödet. Men i dialogen med skolorna lyfts friskfaktorer och det salutogena förhållningssättet som är centralt i kursen och som genomsyrar studieteamets arbete med elevhälsofrågorna. Rektorerna får också stöd att formulera frågeställningar på ett förebyggande och hälsofrämjande sätt. Behovet av stöd utrycks inte lika kategoriskt som tidigare, med elever som bärare av problem.

– Det är lite tidigt att prata om effekter, men vi har blivit tryggare i vårt konsultativa uppdrag. Den generella kompetensen i teamet har höjts och mer gemensam förståelse ger mer samarbete. Det har bland annat lett till att alla de pedagogiska kaféer vi bjuder in till nu har tillgängliga lärmiljöer som huvudtema, berättar Maria.

Som chef får hon mycket energi av att se teamet jobba mot samma mål. När kursen är slut hoppas hon på fortsatt samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten.

– Vi har ju bara börjat revolutionera vuxenutbildningen, avslutar hon med glimten i ögat.

Artikeln är tidigare publicerad i tidningen Lika värde nr 2, 2020

Publicerat torsdag 1 oktober 2020