Pojke som läser bok

Stort behov av läromedel i grundsärskolan med inriktning träningsskola visar ny kartläggning

Det är svårt att hitta läromedel för elevgruppen särskola med inriktning träningsskola visar en extern kartläggning som Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, gjort under 2014.

Lärarna måste därför ägna mycket tid åt att utveckla egna läromedel. Läromedlen som behövs ska utgå både från syfte och centralt innehåll i kursplanerna och utformas utifrån de behov som finns i träningsskolan. Det kan till exempel vara tydlig struktur, korta texter och återkommande upplägg.

Pekplattan har kommit för att stanna

Samtliga tillfrågade uppger att de använder pekplattor i sin undervisning. Det är ett bra komplement till konkret material eller tryckta läromedel. Eleverna får möjlighet till variation i inlärningen och kan arbeta med samma sak på olika sätt. Ett digitalt läromedel ger ofta god möjlighet för läraren att välja övningar som passar en enskild elev. Ljud och rörliga bilder kan förstärka inlärningen för vissa elever.

Svårt att hitta rätt

Utbudet av läromedel för grundskolan är stort men det är svårt att hitta läromedel som är anpassade för träningsskolan, uppger de tillfrågade. De vanligaste källorna för att få tips om nya läromedel är via nätverk och kollegor.

När det gäller metodmaterial efterfrågas sådant som beskriver hur de kan arbeta med innehållet i de olika kursplanerna. För att ett metodmaterial ska kunna användas för alla i klassen behöver det skrivas så att det visar på olika sätt att arbeta med varje område.

Hur ser då behoven ut?

Några exempel på det som efterfrågas är material för sortering och kategorisering, appar på svenska, bildbanker och anpassade tryckta läromedel. Lärarna önskar också metodmaterial med exempel på aktiviteter och uppgifter till stöd för hur de kan omsätta kursplanen i den praktiska verksamheten.

Många lärare betonar vikten av att läromedlen för denna elevgrupp måste bidra till att utveckla elevernas självständighet. Ett material som är tydligt, strukturerat och med många bilder ger eleven större möjlighet att själv förstå och arbeta med det som ska göras i boken eller digitalt.

– Läromedlet ska alltså inte bara ge eleverna ämneskunskaper utan även utveckla förmågan att reflektera och undersöka. Det ska utveckla och stärka dem som individer, säger Agneta Nylander-Widz på Läromedelsavdelningen, SPSM.

Idéer och förslag välkomnas varmt

Denna kartläggning ger förutom en bild av behoven även konkreta svar på hur pedagoger och deras elever önskar att dessa läromedel ska utformas.

– När SPSM utvecklar läromedel eller ger stöd till andra förlag att göra det, är det alltid dokumenterade behov vi utgår från, säger Agneta.

Som pedagog får du gärna bidra med idéer och förslag på läromedel. SPSM använder sig ofta av pedagoger som författare och om du som arbetar inom träningsskolan har en genomtänkt idé förslag på läromedel så kontakta oss.

– Det behöver inte vara ett färdigt manus, utan det är tillräckligt med en genomtänkt idé. Tillsammans ser vi till att det blir ett läromedel, som underlättar lärsituationen för elever i träningsskolan, avslutar Agneta.

Publicerat måndag 9 februari 2015 Granskat måndag 11 januari 2016