Stödmaterial om hörselnedsättning

Det nya, webbaserade stödmaterialet vänder sig till alla som möter barn, elever eller vuxenstuderande med hörselnedsättning, i lärmiljöer där kommunikationen huvudsakligen sker med hjälp av talat språk.

Stödmaterial hörselnedsättning är framtaget för att utgöra en grund för arbetet med tillgänglighet, delaktighet och inkludering. Materialets texter och filmer fokuserar på lärmiljöer där kommunikationen huvudsakligen sker med hjälp av talat språk, exempelvis förskolan eller skolan närmast hemmet.

Stödmaterialet kan användas för fortbildning enskilt eller i grupp. En rekommendation är att alla som arbetar runt barn, elever eller vuxenstuderande med hörselnedsättning går igenom den praktiska delen av materialet tillsammans, inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet, för att få en gemensam kunskapsbas.

Stor vikt läggs vid det organiserade stödet, som yttrar sig i personalens pedagogiska kompetens och förhållningssätt. Även god ljud- och ljusmiljö samt hörteknik lyfts fram som viktiga förutsättningar för lärandet.

"När vi har tagit fram materialet har vi utgått ifrån den situation som de flesta barn, elever och vuxenstuderande befinner sig i, på vilken förskola eller skola som helst", berättar projektledaren Aya Stehager. "Hur kan lärare och annan personal planera och genomföra undervisning och annan verksamhet, så att alla elever kan vara delaktiga? Materialet berättar exempelvis mycket om avläsning av talat språk, och vilka förutsättningar som krävs för att det ska fungera optimalt. Vi poängterar vikten av att förskolan och skolan skapar och upprätthåller en god ljud- och ljusmiljö, samt förstärker den talade kommunikationen med visuellt stöd av olika slag. Den hörteknik som finns ska också användas och fungera, vilket är en förutsättning för alla som använder ett personligt hörhjälpmedel. Orken och lusten att lära och samspela med andra ska ju finnas kvar även efter en lång skoldag, så tillgänglighet och delaktighet i fritidshemmets viktiga verksamhet behandlas också."

En praktisk och en teoretisk del

Stödmaterialet består av två huvuddelar:

En praktiskt inriktad del, Framgångsfaktorer, handlar om planering och genomförande av undervisning och annan verksamhet för barn och elever i olika åldrar, från förskolan till vuxenutbildningen. I längre avsnitt finns texter, filmer och tips som riktar sig till alla som arbetar runt barnen och eleverna. Här finns också förslag på planer för hörselmedvetenhet, riktlinjer för samverkan, samt checklistor.

En teoretiskt inriktad del, Fakta, handlar om hörsel och hörselnedsättning, hörteknik, språk och kommunikation, med mera.

Stödmaterial hörselnedsättning ersätter Hörselboken.se, som utgår.

Publicerat fredag 19 oktober 2018