Bilden visar Karin Fröding, en blond kvinna som står och tittar in i kameran. Karin bär en svartvit mönstrad blus och ett par svarta byxor.

Stöd för att göra ämnet idrott och hälsa mer tillgängligt

Lärare i ämnet idrott och hälsa har efterfrågat mer kunskap om hur de kan göra lärmiljön mer tillgänglig. Särskilt för elever som möter svårigheter i det sociala samspelet. Därför har Skolforskningsinstitutet, tillsammans med Specialpedagogiska skolmyndigheten, tagit fram en forskningsöversikt med den inriktningen.

Översikten bygger på studier som har undersökt elevers uppfattningar och upplevelser, och i vissa fall även lärares uppfattningar av ämnet.

– Det som framkommer är värdet av tillitsfulla relationer. Det är grunden för att skapa en trygg miljö där elever vågar uttrycka sina positiva och negativa upplevelser av olika lektioner, säger Karin Fröding som varit biträdande projektledare från Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Tillitsfulla relationer, ett av tre teman i översikten, handlar om att lärare ska ge bekräftelse och vara lyhörda, men också om att bidra till tillitsfulla relationer mellan eleverna. Det andra temat är struktur och stöd, som bland annat tar upp vikten av förutsägbarhet och tydlighet. Detta för att eleverna ska veta vad de ska lära sig och vad som ska hända under en lektion.

– Det kan underlätta att få information före, under och efter lektionen och att informationen ges på olika sätt. Det kan exempelvis vara skriftligt med bildstöd inför lektionen och muntligt under lektionen.

Det tredje temat är utvecklande klimat, som innebär att få eleverna att tro på sin förmåga att utvecklas och klara av olika aktiviteter.

– Det är viktigt för elevernas motivation. I vårt ungdomsnätverk har några ungdomar berättat hur viktigt ämnet idrott och hälsa är för att skapa intresse och självförtroende kring rörelse. Ungdomarna beskriver att det borde finnas något för alla på lektionen så att varje elev kan känna sig delaktig och kunna prestera utifrån sina förutsättningar. Det kan vara väldigt jobbigt att inte lyckas eller inte förstå, särskilt när alla andra står och tittar på. Som väl är arbetar många lärare för att skapa ett klimat där det är okej att göra olika och att öva.

Översikten betonar att det är ett gemensamt ansvar för hela styrkedjan – förvaltning, rektor, elevhälsa och lärare – att utveckla och tillgängliggöra lärmiljön för alla elever.

– Lärare behöver rätt förutsättningar för att kunna utveckla undervisningen. Det kan vara möjligheter och tid för kollegiala samtal eller fortbildning.

I översikten finns frågor som dels kan vara till hjälp under läsningen av den och dels fungera som diskussionsfrågor.

– Jag tror att det är bra att diskutera på ett mer generellt plan än utifrån en viss elev. Då kan man utveckla lärmiljön för alla elever. Sådana samtal kan man ha i nätverk för lärare i ämnet idrott och hälsa och med specialpedagog eller speciallärare.

Publicerat fredag 12 februari 2021