Bilden visar Karin Fröding, en blond kvinna som står och tittar in i kameran. Karin bär en svartvit mönstrad blus och ett par svarta byxor.

Stöd för att göra ämnet idrott och hälsa mer tillgängligt

Lärare i ämnet idrott och hälsa har efterfrågat mer kunskap om hur de kan göra lärmiljön mer tillgänglig. Särskilt för elever som möter svårigheter i det sociala samspelet. Därför har Skolforskningsinstitutet, tillsammans med Specialpedagogiska skolmyndigheten, tagit fram en forskningsöversikt med den inriktningen.

Översikten bygger på studier som har undersökt elevers uppfattningar och upplevelser, och i vissa fall även lärares uppfattningar av ämnet.

– Det som framkommer är värdet av tillitsfulla relationer. Det är grunden för att skapa en trygg miljö där elever vågar uttrycka sina positiva och negativa upplevelser av olika lektioner, säger Karin Fröding som varit biträdande projektledare från Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Tillitsfulla relationer, ett av tre teman i översikten, handlar om att lärare ska ge bekräftelse och vara lyhörda, men också om att bidra till tillitsfulla relationer mellan eleverna. Det andra temat är struktur och stöd, som bland annat tar upp vikten av förutsägbarhet och tydlighet. Detta för att eleverna ska veta vad de ska lära sig och vad som ska hända under en lektion.

– Det kan underlätta att få information före, under och efter lektionen och att informationen ges på olika sätt. Det kan exempelvis vara skriftligt med bildstöd inför lektionen och muntligt under lektionen.

Det tredje temat är utvecklande klimat, som innebär att få eleverna att tro på sin förmåga att utvecklas och klara av olika aktiviteter.

– Det är viktigt för elevernas motivation. I vårt ungdomsnätverk har några ungdomar berättat hur viktigt ämnet idrott och hälsa är för att skapa intresse och självförtroende kring rörelse. Ungdomarna beskriver att det borde finnas något för alla på lektionen så att varje elev kan känna sig delaktig och kunna prestera utifrån sina förutsättningar. Det kan vara väldigt jobbigt att inte lyckas eller inte förstå, särskilt när alla andra står och tittar på. Som väl är arbetar många lärare för att skapa ett klimat där det är okej att göra olika och att öva.

Översikten betonar att det är ett gemensamt ansvar för hela styrkedjan – förvaltning, rektor, elevhälsa och lärare – att utveckla och tillgängliggöra lärmiljön för alla elever.

– Lärare behöver rätt förutsättningar för att kunna utveckla undervisningen. Det kan vara möjligheter och tid för kollegiala samtal eller fortbildning.

I översikten finns frågor som dels kan vara till hjälp under läsningen av den och dels fungera som diskussionsfrågor.

– Jag tror att det är bra att diskutera på ett mer generellt plan än utifrån en viss elev. Då kan man utveckla lärmiljön för alla elever. Sådana samtal kan man ha i nätverk för lärare i ämnet idrott och hälsa och med specialpedagog eller speciallärare.

Stöd för att göra ämnet idrott och hälsa mer tillgängligt

Lärare i idrott och hälsa vill veta
hur de kan göra lär-miljön mer tillgänglig. 

Det är viktigt särskilt för elever som
har svårt i grupp tillsammans med andra.

Vi har därför tagit fram en översikt
över forskning som handlar om det.

Det har vi gjort tillsammans med
Skol-forsknings-institutet. 

 

Översikten handlar om 
ämnet idrott och hälsa

Forskare har undersökt vad elever tycker
om idrotten i skolan.

Vad har de för upplevelser?

Det finns också studier om hur lärare
upplever ämnet.

 

Karin Fröding har varit en av projekt-ledarna.

Hon jobbar på Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Karin säger att man kan se i studierna
att det är viktigt att eleverna vågar
lita på andra.

 

– Tillits-fulla relationer är viktigt. 

Det är grunden för att skapa en trygg miljö.

Då vågar elever berätta hur de har upplevt olika lektioner.

Både bra och dåliga upplevelser.

Det finns tre viktiga teman i översikten

Vi kan se tre teman i forskarnas studier.

De är:

  1. Tillitsfulla relationer.
  2. Struktur och stöd.
  3. Ett utvecklande klimat.

Vi ska strax förklara mer om det.

Tema 1: Tillitsfulla relationer

Det här handlar om att du som är lärare
ska bekräfta dina elever. 

Lyssna på dem.

Var lyhörd.

Du kan bidra till att eleverna
vågar lita på varandra.

 

Tema 2: Struktur och stöd

Det är viktigt för eleverna att de
får stöd och struktur.

De behöver veta vad som ska hända
under en lektion.

Var tydlig.

Eleverna behöver veta vad de
ska lära sig.

 

– Det kan vara bra för eleverna att få information
före, under och efter lektionen.

Ge info på olika sätt.

Du kan ge en text med bild-stöd
inför lektionen, till exempel.

Sen kan du förklara muntligt
när ni har lektionen,
säger Karin.

Tema 3: Ett utvecklande klimat

Det här handlar om att få eleverna att tro på
att de kan utvecklas.

De behöver våga tro att de
klarar av olika saker.

 

– Det är viktigt för elevernas motivation,
säger Karin. 

 

Specialpedagogiska skolmyndigheten har
ett ungdoms-nätverk.

Några av ungdomarna där har berättat
hur viktigt idrott och hälsa är i skolan.

Det gör att elever blir intresserade av
att röra på sig.

Det ger också själv-förtroende.

 

Det borde finnas något för alla på lektionen,
tycker ungdomarna.

Då kan varje elev känna sig delaktig.

Alla ska kunna prestera 
utifrån sina förutsättningar. 

 

– Det kan vara väldigt jobbigt att
inte lyckas eller inte förstå.

Särskilt när alla andra står och tittar på. 

Många lärare arbetar som tur är för att
skapa ett klimat där det är okej att 
göra olika och att öva,
säger Karin. 

Vi har ett gemensamt ansvar i skolan

Det är vårt gemensamma ansvar
att utveckla lärmiljön.

Både förvaltning, rektor, elev-hälsa
och lärare måste jobba på det.

Vi behöver göra skolan tillgänglig
för alla elever.

Det skriver forskarna i översikten.

 

– Lärare behöver rätt förutsättningar
för att kunna utveckla undervisningen.

Det kan vara tid för kollegiala samtal.

Det kan vara fort-bildning,
säger Karin.

 

I översikten finns det frågor.

De kan vara till hjälp när du läser den.

Ni kan också använda frågorna 
när ni diskuterar tillsammans.

 

– Jag tror att det är bra att diskutera mer allmänt.

Det kan vara viktigare än att
utgå ifrån en viss elev.

Då kan ni utveckla lärmiljön
för alla elever. 

 

Vilka lärare ska diskutera frågorna, tycker du?

– Ni kan ha sådana samtal i nätverk 
för lärare i ämnet idrott och hälsa.

Och med special-pedagog eller special-lärare,
säger Karin. 

Publicerat fredag 12 februari 2021