Stärkt elevhälsoarbete motverkar psykisk ohälsa

Skolornas förbyggande och hälsofrämjande arbete är avgörande för elevernas mående såväl som deras kunskapsresultat. Folkhälsomyndighetens senaste rapport visar hur viktigt det är att satsa på det arbete som främjar hälsa och lärande i skolan.

– Hälsa och lärande är processer som både påverkar och är beroende av varandra. Barn och elever som mår bra, känner sig trygga och blir sedda har bättre förutsättningar för att lära sig, säger Sarah Neuman, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten. Barn och elever som får den ledning och stimulans och det stöd de behöver har bättre förutsättningar att uppleva sin skolsituation som begriplig, hanterbar och meningsfull

Folkhälsomyndighetens rapport, Varför ökar den psykiska ohälsan bland barn och unga i Sverige? Har undersökt fyra områden som kan påverka ungas mående, familjen, skolan, socioekonomiska förutsättningar och övergripande samhällsfaktorer.

"Psykisk ohälsa bland unga har ökat mellan 1985–2014. Vi har undersökt
tänkbara orsaker till ökningen av psykisk ohälsa. Brister i skolans funktion och
förändringar på arbetsmarknaden kan vara två av orsakerna."
Ur Folkhälsomyndighetens rapport

– Främst ska elevhälsan vara förebyggande och hälsofrämjande, det säger skollagen. Det innebär ett förändrat arbetssätt för hela skolans arbete och organisation. Men elevhälsa är ju hela skolans angelägenhet där elevhälsan som samlad funktion är en viktig resurs. Alla i skolan behöver samverka, säger rådgivaren Erika Sjöberg.

Rådgivarna Erika Sjöberg och Sarah Neuman har drivit SPSM:s projekt, Elevhälsan- ett stöd för likvärdig utbildning, och under drygt tre års tid samverkat med över 400 skolor utifrån en nätbaserad kurs i syfte att höja skolornas elevhälsokompeten.

– I det här arbetet har det blivit väldigt tydligt hur avgörande det förebyggande och hälsofrämjande arbetet är för elevernas mående och kunskapsresultat. Skolan är en viktig skyddsfaktor för elevernas psykiska hälsa, berättar Erika Sjöberg.

Ambitionen finns

Skolor har olika förutsättningar för att bedriva ett gemensamt elevhälsoarbete där huvudmannen har ett övergripande ansvar. Skolor har också kommit olika långt i sitt elevhälsoarbete. Många skolor har en stor ambition och vilja att komma ifrån det som många beskriver som brandkårsutryckningar och akuta individärenden.

Specialpedagogiska skolmyndigheten arbetat fram Stödmaterial elevhälsa. Stödmaterialet syftar till att utveckla ett mer förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt i skolan. Det är en handledning med reflektionsunderlag, inspirationsfilmer, en forskarantologi och en nätbaserad kurs. De olika delarna bygger på varandra och kan användas fristående eller i valfri ordning.

 

Publicerat fredag 19 oktober 2018