SPSM:s råd till skolor är att anpassa lärmiljön för elever med ADHD

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) har fått kritik för en forskningsöversikt vi har gett ut, "Insatser i skolan för elever med adhd".

Vi vill klargöra att SPSM inte på något sätt förordar specialpedagogiskt stöd enbart på individnivå. Att arbeta med hela lärmiljön och att öka kunskapen i skolan om hur man anpassar undervisningen är oerhört viktigt och är basen för det stöd vi ger till skolor i Sverige.

Rapporten är en forskningsöversikt. SPSM har kartlagt det internationella forskningsläget inom insatser för elever med adhd. Vi har utformat sökningarna så att vi ska få resultat med så högt bevisvärde som möjligt. Det innebär att vi fokuserat huvudsakligen på forskningsöversikter och metaanalyser. Vi har prioriterat studier som kan belägga effekter av insatser på lång sikt och vi har endast vänt oss till tidskrifter på internationell nivå, med peer review-förfarande.

Urvalet av studier har alltså gjorts utifrån sakliga kriterier och är inte ett resultat av SPSM:s egna "åsikter och tankar" eller slutsatser kring olika sätt att organisera en verksamhet eller ett stöd. Vårt specialpedagogiska stöd utgår från skollagens utgångspunkt att elevens behov ska vara det som styr anpassningarna och stödet. En del elever kan med rätt stöd ha sin undervisning och skolgång i en klass. Andra har behov av att bli undervisade i en mindre grupp eller enskilt.

En mindre del av forskningsöversikten beskriver evidensbaserade insatser inom beteendestöd. Om vi utelämnat de studierna helt hade vi inte gett en rättvisande bild. Översikten visar att den forskning som finns i stor utsträckning fokuserar på elevernas beteende och inte på deras kunskapsresultat. Det är en av de viktigaste slutsatserna, som vi tack vare forskningsöversikten ser, att det behövs mer forskning om hur kunskapsutvecklingen främjas bland elever med adhd.

Frågan om insatser för att främja kunskapsutveckling är fortsatt viktig att lyfta, och vi ser att det behövs en konstruktiv dialog där erfarenheter och forskning möts. För att fortsätta diskussionen kommer vi att i december bjuda in till ett seminarium med fokus på kunskapsläget och hur vi kan utveckla vårt stöd till skolhuvudmän. Seminariets fokus kommer att vara hur man kan anpassa undervisning och lärmiljö så att de här eleverna är i en trygg skolmiljö där de når goda skolresultat.

Johan Östman, FoU-chef på Specialpedagogiska skolmyndigheten

Publicerad på Svenska Dagbladets webbplats 19 oktober 2018

Tidigare debattartikel från Svenska Dagbladets webbplats  (PDF-dokument, 94 bytes)

Publicerat tisdag 30 oktober 2018