Snäva behörighetskrav missgynnar eleverna

I dagarna har vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten lämnat in ett yttrande på remissen Utbildning, undervisning och ledning – reformvård till stöd för en bättre skola, SOU 2017:51.

– Utredningen är viktig för oss och våra skolor eftersom dagens behörighetskrav är allt för snäva och försvårar för oss att skapa en likvärdig och god utbildning för våra elever, säger generaldirektör Fredrik Malmberg.

Uppdraget i utredningen innebar bland annat att lämna förslag på hur förutsättningarna kan bli bättre för lärare, förskollärare, rektorer och förskolechefer att utföra sina uppdrag. Utredningen skulle också se över behörighets- och legitimationsreglerna. 

Dessa regler och krav blir för våra skolor alltför snäva. Som exempel är det ovanligt med teckenspråksutbildade som både har ämneslärarexamen och speciallärarexamen. Utbildningsvägar för teckenspråksbehörighet saknas nästan helt och mot inriktning syn saknas det helt.

– Våra elever ska erbjudas bästa möjliga utbildning för att nå sina mål. Då måste behörighetsreglerna vara ändamålsenliga. Vi behöver ha möjlighet att fastanställa behöriga lärare och säkerställa undervisning på teckenspråk i våra regionskolor. Vi behöver också kunna rekrytera speciallärare med fler inriktningar än döv/hörsel och språkstörning eftersom barn och unga i våra specialskolor även kan ha andra funktionsnedsättningar som kräver särskild kompetens, så som olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, säger Fredrik.

I lärarutredningen, SOU 2008:52, som ledde fram till nuvarande behörighetsförordning skrev man i en kommentar att "...det är viktigt att behörighetsreglerna inte blir så snäva att det inte går att rekrytera lärare som kan användas från år till år".

– I vårt remissvar pekar vi på att vi av flera skäl är precis i den situationen och att det krävs en översyn av behörighetsförordningen för att säkerställa god kvalitet i vår undervisning, avslutar Fredrik.

Publicerat torsdag 2 november 2017 Granskat fredag 19 oktober 2018