Rodhe Jonsson

Snabba råd om rättighetsarbetet

Barn som har en funktionsnedsättning har rättigheter både utifrån barnkonventionen och utifrån konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Hur kan förskolor och skolor arbeta för att följa dessa?

Här kommer några råd från Rodhe Jonsson, rådgivare inom Specialpedagogiska skolmyndigheten.

– Det viktigaste är en vilja att förstå vad det är man ser, för att kunna möta de behov som finns säger Rodhe.

Viktigt med samverkan

Skolledning, lärare och elevhälsan behöver samverka för att få fram flera perspektiv kring behov och stödinsatser.

– Tillsammans kan man se vilka konsekvenser olika insatser kan ge på kort och lång sikt för det enskilda barnet och hitta lösningar i den omgivande miljön, för det är den som går att påverka.

Låt eleverna vara delaktiga

För att få med barnperspektivet är rådet att göra eleverna delaktiga, till exempel genom samtal, elevråd och enkäter.

– Det är viktigt. Barn har ofta kloka tankar om sitt lärande, sin situation och sina behov.

Tillgänglig lärmiljö för eleverna

Ett sätt att arbeta i konventionernas anda är att göra lärmiljön tillgänglig för alla elever.

– Specialpedagogiska skolmyndighetens DATE-material med lektionsförslag från förskola till gymnasiet involverar eleverna i det arbetet. Vi har också material om delaktighet, elevhälsan och tillgänglig lärmiljö, som kan vara en hjälp för att nå intentionerna med de två konventionerna.

Rodhe tipsar också om Barnombudsmannens stödmaterial "Prövning av barnets bästa" som visar hur barnets bästa har beaktats gentemot andra intressen.

– Det kan man använda vid alla beslut som påverkar barn, det kan vara kring ett enskilt barn eller övergripande policyfrågor för barn i grupp.

Artikeln är tidigare publicerad i tidningen Lika värde nr 1, 2020.

Publicerat torsdag 1 oktober 2020