Snabba råd för dig som vill skapa en förskola för alla barn

Flytta fokus från barnets förutsättningar till verksamhetens förutsättningar att möta det enskilda barnet, om du vill skapa en förskola som är anpassad för alla barn. Det säger Fredrik Tomasson, rådgivare inom Specialpedagogiska skolmyndigheten.

– Andra viktiga delar är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande, stärka kompetensen och utveckla en inkluderande och tillgänglig lärmiljö, säger Fredrik.

Fundera tillsammans med barnen

Om förskolan har en generellt god kvalitet och en tillgänglig lärmiljö, finns goda förutsättningar att möta barn med olika funktionsnedsättningar. I en sån miljö blir behovet av anpassningar och särskilt stöd mindre.

– Inta barnets perspektiv och fundera tillsammans med dem över hur kan ni gynna samspel, kommunikation och lek på ett sätt så att alla barn kan delta.

Värderingsverktyget har med alla delar

I det systematiska kvalitetsarbetet kan förskolan använda myndighetens Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning. Det bygger såväl på forskning och beprövad erfarenhet, som på krav och bestämmelser i skollagen, arbetsmiljölagen och diskrimineringslagen.

– Det är oftast lättare att upptäcka brister i den fysiska miljön än i till exempel den sociala och kommunikativa miljön. I värderingsverktyget finns den sociala, den pedagogiska och den fysiska miljön med, liksom förutsättningar för lärande, så man missar inga bitar.

Stödmaterial och kurser för att stärka den vetenskapliga grunden

Ett sista råd är att stärka den vetenskapliga grunden och den beprövade erfarenheten. Ett par sätt att göra det är att ta del av myndighetens stödmaterial och nätbaserade kurser för förskolan.

Artikeln är tidigare publicerad i tidningen Lika värde 2 2016

 

Publicerat onsdag 12 juli 2017 Granskat fredag 19 oktober 2018