Bilden visar ett kontorslandskap. Några personer sitter och arbetar.

Samverkanskontor startar under 2020

Specialpedagogiska skolmyndigheten startar 16 nya samverkanskontor under 2020. Kontoren innebär ett mer uppsökande arbetssätt än tidigare för att nå de skolor som mest behöver stöd.

Målet med att starta samverkanskontor runt om i landet är att nå ut bättre med myndighetens stöd till de skolor som behöver det mest.

- Vi märker att de skolor som har de största problemen inte är de som aktivt själva söker stöd hos oss och därför ändrar vi vårt arbetssätt till att bli mer uppsökande, säger Fredrik Malmberg, generaldirektör på Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Stödet från Specialpedagogiska skolmyndigheten till skolor och skolhuvudmän kommer fortfarande vara frivilligt att ta emot och kommer att bygga på kommunens eller friskolans egna resurser.

- Vi kan bidra med kompetens och råd hur skolor och huvudmän kan arbeta med till exempel förebyggande och främjande elevhälsoarbete och vårt mål med ett mer uppsökande arbetssätt är göra något åt den bristande likvärdigheten, säger Kenneth Drougge som är verksamhetsansvarig för samverkanskontoren runt om i landet.

Fakta om samverkanskontoren

Kontoren startar under 2020 på följande 16 orter: Luleå, Umeå, Östersund, Härnösand, Gävle, Västerås, Solna, Stockholm, Örebro, Linköping, Jönköping, Växjö, Kalmar, Halmstad, Göteborg och Malmö.

Orterna är valda för att kunna nå ut länsvis till landet skolor och skolhuvudmän men också valda utifrån var myndigheten redan idag har fysiska kontor. På så sätt minskas kostnaden för att genomföra omorganisationen och det förändrade arbetssättet inom myndigheten.

Samverkanskontoren arbetar med att:

  • Föra en nära dialog och samverka med skolornas huvudmän och andra samhällsaktörer i respektive län.
  • Identifiera behov hos huvudmän där vi kan samverka och erbjuda stöd, dels kring enskilda huvudmäns specifika behov men även för att få en gemensam nationell bild av behoven som underlag till myndighetens samlade stöd.
  • I dialog med huvudmän, exempelvis skolchefer, ta reda på hur situationen ser ut för skolor och skolhuvudmän i respektive län.
  • Utifrån en samlad bild av behoven önskar Specialpedagogiska skolmyndigheten erbjuda olika typer av stöd och samverkan som svarar mot det behov som finns i länet.

Ekot om våra samverkanskontor

Vi startar samverkans-kontor under år 2020

De skolor som behöver mest stöd
kommer snart att lättare kunna få hjälp.
Specialpedagogiska skolmyndigheten
startar 16 nya samverkanskontor
under våren 2020.
De här kontoren kommer att ligga
närmare de olika skolorna
runt om i Sverige.
Det blir därför lättare för oss
att besöka skolorna på plats.

Specialpedagogiska skolmyndigheten
ger stöd till skolor i Sverige.
Målet med samverkanskontoren
är att nå de skolor som behöver det mest.
Fredrik Malmberg berättar:

– Vi märker att de skolor som
har de största problemen
inte söker stöd själva av oss.
Därför ändrar vi nu sättet att arbeta på.
Vi kommer att söka upp skolorna
mer än tidigare.

Fredrik är general-direktör
på Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Det kommer förstås att vara frivilligt
att ta emot hjälp.
Det kommer att bygga på
kommunens eller fri-skolans
egna resurser.

Kenneth Drougge är verksamhets-ansvarig
för samverkanskontoren.
Han säger att målet är att
göra något åt likvärdigheten.
Alla skolor idag är inte likvärdiga.

– Vi kan bidra med kompetens och råd.
Det kan till exempel handla om
hur skolor och huvud-män
kan jobba med elev-hälso-arbete
på ett bättre sätt,
säger Kenneth.

Fakta om samverkanskontoren

Kontoren startar under år 2020 på 16 orter.

• Luleå
• Umeå
• Östersund
• Härnösand
• Gävle
• Västerås
• Solna
• Stockholm
• Örebro
• Linköping
• Jönköping
• Växjö
• Kalmar
• Halmstad
• Göteborg
• Malmö.

Vi har valt ut orterna
så att vi enkelt ska kunna nå
skolor i alla län.
På en del orter hade vi redan kontor.
Det blev billigare och mer praktiskt
på det sättet.

Det här kommer samverkanskontoren
att arbeta med

Vi ska ta reda på
hur det ser ut
för skolor och skol-huvudmän
i varje län.
Vi kommer att titta på
analyser, rapporter och kart-läggningar.
Det kan vara våra egna undersökningar
eller sådana som andra har gjort.

Vi ska ta reda på vad
huvudmännen och skolorna behöver.
Det är olika på olika ställen.
Vi ska bli ännu bättre på
att ta reda på sådant.

Vi ska ha en nära dialog med
de skolor, huvudmän och andra
som finns i varje län.
Vi ska samverka regel-bundet.

Vi ska föreslå insatser.
Insatserna ska passa
de behov som verkligen finns i länet.

Lyssna på programmet Ekot på Sveriges Radio
om våra samverkanskontor

Publicerat måndag 11 maj 2020