Bilden visar ett kontorslandskap. Några personer sitter och arbetar.

Samverkanskontor startar under 2020

Specialpedagogiska skolmyndigheten startar 16 nya samverkanskontor under 2020. Kontoren innebär ett mer uppsökande arbetssätt än tidigare för att nå de skolor som mest behöver stöd.

Målet med att starta samverkanskontor runt om i landet är att nå ut bättre med myndighetens stöd till de skolor som behöver det mest.

- Vi märker att de skolor som har de största problemen inte är de som aktivt själva söker stöd hos oss och därför ändrar vi vårt arbetssätt till att bli mer uppsökande, säger Fredrik Malmberg, generaldirektör på Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Stödet från Specialpedagogiska skolmyndigheten till skolor och skolhuvudmän kommer fortfarande vara frivilligt att ta emot och kommer att bygga på kommunens eller friskolans egna resurser.

- Vi kan bidra med kompetens och råd hur skolor och huvudmän kan arbeta med till exempel förebyggande och främjande elevhälsoarbete och vårt mål med ett mer uppsökande arbetssätt är göra något åt den bristande likvärdigheten, säger Kenneth Drougge som är verksamhetsansvarig för samverkanskontoren runt om i landet.

Fakta om samverkanskontoren

Kontoren startar under 2020 på följande 16 orter: Luleå, Umeå, Östersund, Härnösand, Gävle, Västerås, Solna, Stockholm, Örebro, Linköping, Jönköping, Växjö, Kalmar, Halmstad, Göteborg och Malmö.

Orterna är valda för att kunna nå ut länsvis till landet skolor och skolhuvudmän men också valda utifrån var myndigheten redan idag har fysiska kontor. På så sätt minskas kostnaden för att genomföra omorganisationen och det förändrade arbetssättet inom myndigheten.

Samverkanskontoren arbetar med att:

  • Föra en nära dialog och samverka med skolornas huvudmän och andra samhällsaktörer i respektive län.
  • Identifiera behov hos huvudmän där vi kan samverka och erbjuda stöd, dels kring enskilda huvudmäns specifika behov men även för att få en gemensam nationell bild av behoven som underlag till myndighetens samlade stöd.
  • I dialog med huvudmän, exempelvis skolchefer, ta reda på hur situationen ser ut för skolor och skolhuvudmän i respektive län.
  • Utifrån en samlad bild av behoven önskar Specialpedagogiska skolmyndigheten erbjuda olika typer av stöd och samverkan som svarar mot det behov som finns i länet.

Ekot om våra samverkanskontor

Publicerat måndag 11 maj 2020