Samarbete för ökad tillgänglighet i skolan

Specialpedagogiska skolmyndigheten har tillsammans med Mora kommun och Högskolan Dalarna startat ett forskningsprojekt som ska följa Mora kommun som använder sig av vårt värderingsverktyg för tillgänglig utbildning.

Målsättningen med forskningsprojektet "Tillgänglighet" är att utveckla en förskole- och skolverksamhet som erbjuder alla barn och elever en stimulerande och utvecklande miljö. En skola tillgänglig för alla elever med pedagogisk, fysisk och social miljö anpassad i relation till barns lärande.

Gemensam satsning och finansiering

Specialpedagogiska skolmyndigheten, Mora kommun och Högskolan Dalarna har ett gemensamt intresse av att följa och utvärdera utvecklingsprojektet vetenskapligt. Parterna har därför beslutat att gemensamt finansiera en forsknings- och utvecklingsinsats och har i dagarna tecknat det gemensamma avtalet. Den 18 november träffades styrgruppen för första gången.

– Jag är mycket nöjd med att vi kan bidra till det här utvecklingsprojektet. Tillgänglighet är ett honnörsord i vår verksamhet, en förutsättning för att barn och elever ska kunna vara delaktiga och inkluderade i verksamheter utifrån sina egna möjligheter, säger Ronny Kilander, chef för Avdelningen för verksamhetsutveckling på Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Hur värderingsverktyget fungerar i praktiken

Specialpedagogiska skolmyndigheten har sedan tidigare utvecklat det självvärderingsverktyg som idag används av Mora kommun. Med utgångspunkt av detta utvecklingsarbete kommer projektet att utvärdera hur självvärderingsverktyget används och fungerar i praktiken. Vad har det bidragit för lärande och delaktighet i lek- och lärmiljö, trivsel och trygghet, måluppfyllelse samt förhållningssätt hos skolledning och pedagoger? Hur får vi skolan tillgänglig för alla elever? Att utveckla sin verksamhets tillgänglighet innebär att anpassa den pedagogiska, den fysiska och den sociala miljön i relation till barns och elevers lärande.

Tvåårigt forskningsprojekt

Projektet kommer att pågå under två års tid och består av två delar – en forskningsdel där forskare ska följa och samla in data från arbetslag i skolorna och en del för processtöd som är kopplat till Mora kommuns utvecklingsarbete. Projektledaren är från Högskolan Dalarna och projektet styrs av en styrgrupp med representanter från var och en av de tre parterna.

Publicerat onsdag 25 november 2015 Granskat torsdag 24 mars 2016