Så jobbar de med dubbla läroplaner

När en elev är mottagen i grundsärskolan och får sin undervisning i grundskolan gäller två läroplaner. Med kunskap och rektors stöd går det att göra undervisningen tillgänglig för alla i klassen.

Det behövs mer kunskap i skolor om att undervisa utifrån grundsärskolans och grundskolans läroplaner parallellt. Det konstaterar Mia Bungsmuhr Cox, rektor på Brageskolan i Sollentuna och Maria Trygger, biträdande rektor på Saltsjöbadens samskola i Nacka, som båda har deltagit i Specialpedagogiska skolmyndighetens kurs ”Två kursplaner i samma klassrum”.

Deras skolor har helt skilda förutsättningar. Mia har erfarenheter från grundsärskola, men arbetar numera i en kommunal resursskola för elever med språkstörning i förskoleklass och årskurserna 1–9. Lärartätheten är hög eftersom de 83 elever som går på skolan har stort behov av stöd. På skolan i Nacka går 930 elever i förskoleklass och årskurserna 1–9. Där är få integrerade, men många är i gråzonen och behöver anpassad undervisning.

– Det hade varit bra att ha kunskap om dubbla läroplaner långt innan det var aktuellt med elever som är mottagna i grundsärskolan på vår skola. Alla hamnar i kläm när kunskap saknas. Nu när jag har gått kursen kan jag ge lärarna stöd och läraren kan ge eleven stöd, säger Maria.

Elever med intellektuell funktionsnedsättning kan läsa ett eller flera ämnen enligt grundskolans läroplan och andra enligt grundsärskolans läroplan. Eftersom reglerna om betyg och bedömning ser olika ut i grundskola och grundsärskola måste det vara tydligt vad som gäller i varje enskilt fall.

– På Brageskolan har vi flera elever som läser ämnen enligt grundsärskolans läroplan, så kunskap om hur vi ska arbeta med dubbla läroplaner är nödvändig. Flera lärare har deltagit i Specialpedagogiska skolmyndighetens seminarium och elevhälsoteamet har varit ett stöd i mottagande och frågor om bemötande, berättar Mia.

Ett sätt är att utgå från grundsärskolans läroplan som fungerar för alla elever och sen lägga till extra uppgifter för de elever som klarar det. Att göra tvärtom är svårare.

– Det bästa är att planera lektioner efter de som har stort behov. Eleverna ska ju läsa samma saker, men bedömningen skiljer sig åt beroende på läroplan. Det har vi diskuterat mycket hos oss, säger Mia.

Rektorernas egen kunskap hjälper när de ska stötta och ge lärarna förutsättningar att planera och genomföra undervisningen. Stödet är viktigt för lärarna som behöver förstå hur de kan göra. Det är svårt om det samtidigt är brist på tid och svårt att prioritera.

– Som chef behöver jag coacha och lyfta att det här är bra. Jag vill att mina lärare ska känna att det här kommer att gynna alla elever. Lärarna måste också få kunskap och tid inom sin ordinarie arbetstid. Hos oss har vi hittat en lösning där specialpedagogerna handleder lärarna i att göra anpassningar på rätt sätt, säger Maria.

Lär dig mer om att jobba med dubbla läroplaner

Studiepaket dubbla läroplaner riktar sig till lärare och annan personal runt elever som är mottagna i grundsärskolan och får undervisning i grundskolan. Innehållet är också relevant för rektorer. Materialet kan användas för kollegialt eller enskilt lärande.

Publicerat måndag 4 oktober 2021