Händer som läser punktskrift

Så gör ni övergången så smidig som möjligt

På Resurscenter syn i Stockholm arbetar rådgivaren Kia Johansson. Här får du hennes bästa tips för övergång för elever med svår synnedsättning. Många av tipsen är bra vid övergångar för alla elever som har en funktionsnedsättning.

Skolavslutningstiden är här och för många elever är det dags att lämna en skolform för en annan. För elever med funktionsnedsättning gäller det att planera, strukturera och förbereda för att göra övergången så smidig som möjligt.

Anpassa lärmiljön

Det kan vara bra om eleven har möjlighet att besöka den nya skolan och kan uppleva miljön, både under full aktivitet och i lugn och ro för orientering i lokalerna. Tänk på att synverksamheten eller syncentralen är en viktig samarbetspartner, de känner troligtvis eleven väldigt bra och vet vad hen föredrar och behöver. ­­

– Anpassningar som till exempel olika slags markeringar med punktskrift och taktila ledstråk är förhållandevis enkla åtgärder som kan vara helt avgörande för en elev med svår synnedsättning, berättar Kia.

Utse ett hemklassrum där så många av lektionerna som möjligt kan hållas för att minimera förflyttningstid, upp och nedplockning och koppling av dator etcetera. Att ha tillgång till ett grupprum intill hemklassrummet underlättar för både elev och lärare.

För en elev med blindhet är det svårt och i vissa fall omöjligt att få grepp om en situation i en miljö med för många individer. Se därför över organisationen av elevgrupper – med färre elever i klassen skapas en bättre lärandemiljö för eleven.

Se till att datorutrustning och tillhörande program fungerar, och ha en tydlig plan för den tekniker som ska ansvara för den anpassade datortekniken. Samverkan med Landstingets synverksamhet/syncentral är nödvändig. De it- lösningar som skolan väljer att använda i undervisningen, ska vara tillgängliga för en elev med blindhet.

Planera och förbered

Tänk på att det finns behov av schemalagd tid för planering, förberedelser och uppföljning för elev och resurs eller mentor. Även resursen och ämneslärarna har behov av schemalagd tid för gemensam planering och tid för anpassning av texter och material. Planera därför in en återkommande tid då arbetslaget kring eleven kan samlas och utbyta erfarenheter och tankar kring det pedagogiska arbetet – pedagogiska lösningar, metodik och förhållningssätt med mera.

Om det fungerar schematekniskt så är det en fördel om eleven inför ett nytt undervisningsmoment kan få enskild undervisning av ämneslärare vid behov. Det kan handla om att eleven i förväg och i lugn och ro lär känna laborationsmaterielen och laborationsuppställningen inför ett laborationsmoment.

Beställ pedagogiskt anpassade läromedel i god tid. Vid beställning av nyproduktion från SPSM behöver skolan skicka beställningen minst sex månader innan boken eller böckerna ska användas. Utse gärna en ansvarig för beställningar så att kollegorna vet vem de ska vända sig till.

Rätt kompetens

För elevens bästa är det önskvärt att den person som arbetar som resurs är utbildad pedagog, gärna med fortbildning inom syn. Resursen ska i samarbete med ämneslärare se till att pedagogiska anpassningar av moment och material blir verklighet utifrån lärarens lektionsplanering.

Se över behovet av kompetensutveckling hos personalen på den mottagande skolan.
Ett förslag är att ta del av Resurscenter syns kurser. Information och anmälan finns på vår webbplats.

Till sist, det är vanligt att elever med svår synnedsättning eller blindhet väljer att studera fyra år på gymnasiet.

– Ju tidigare ett sådant beslut fattas, desto mer lämpligt kan man planera för vilka kurser eleven ska läsa under respektive år, avslutar Kia.

Utbildningspaket

Vi har olika utbildningspaket för skolor som möter elever med blindhet. Varje paket innehåller flera kurser, som är sammansatta för att du som möter eleven ska få kunskap om hur lärmiljön kan utformas.
Utbildningarna sker i olika steg, där det första steget är generellt och riktar sig till alla på skolan. Läs mer om utbildningpaketen.

Publicerat fredag 19 oktober 2018