Tord och Gärd i halvfigur vända mot kameran framför en husvägg

Rutiner ska underlätta skolornas arbete kring läs- och skrivsvårigheter

I Håbo kommun i Uppland pågår just nu ett spännande processarbete för att få till en samsyn kring hur skolorna i kommunen ska arbeta med elever som har läs- och skrivutmaningar. Rådgivare från Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) medverkar som stöd för att ge arbetet god struktur.

Kommunen har sex grundskolor och en gymnasieskola och rutinerna för hur skolorna ger stöd till elever i läs- och skrivsvårigheter har sett väldigt olika ut.

Syftet med att arbeta fram tydliga rutiner för hur kommunen ska arbeta med läs- och skrivsvårigheter är att skapa samsyn och likvärdighet, men också att bli bättre på att erbjuda eleverna alternativ och anpassningar i undervisningen. Ylva Schön, rådgivare på SPSM, har stöttat kommunen i arbetet.

– Genom att utveckla kompetensen inom läs- och skrivsvårigheter så driver Håbo kommun en utveckling mot extra anpassningar inom ramen för klassundervisning istället för särskilt stöd och enskild undervisning. Det innebär både en mer likvärdig undervisning för eleverna samt ökad inkludering i klassrummet, säger Ylva.

Tord Söderqvist och Gärd Roxin arbetar som specialpedagoger vid den centrala Barn- och elevhälsoenheten i Håbo kommun och är de som leder arbetet i kommunen. Rutinen ska vägleda skolorna i det konkreta arbetet så att hela lärmiljön är i fokus och inte endast elevens svårigheter. Det handlar om att synliggöra fungerande undervisningssätt som är till stöd för alla elever.

– En läs- och skrivutredning ger inte automatiskt hela bilden av utmaningarna med läs- och skrivsvårigheter. Därför vill vi lyfta fram undervisningens betydelse, både när det gäller förebyggande och åtgärdande arbete, säger Tord.

Väl förankrat bland rektorerna

Stödet från SPSM har inneburit deltagande på tematräffar kring läs- och skrivsvårigheter för kommunerna i Uppsala län. Under fördjupande möten har Tord och Gärd sedan fått diskutera rutinen som man nu tar fram. Dessutom kommer rådgivare från SPSM att finnas med i planering och genomförande av kompetensutvecklingsträffar för kommunens speciallärare och specialpedagoger.

I kommunen pågår parallellt ett arbete kring att ta fram generella riktlinjer för läs- och skrivutveckling. Där ingår även kommungemensamma screeningplaner. Som språk-, läs- och skrivutvecklare i kommunen arbetar Gärd för att planerna och rutinerna ska vara väl förankrade hos ledningen i Barn- och utbildningsförvaltningen.

– Att förankra utvecklingsarbetet både hos skolpersonal och ledning är en viktig framgångsfaktor, säger Gärd. Det är först då det märks i klassrummet och kommer eleverna till godo.

I och med att Läsa-skriva-räkna garantin träder i kraft den 1 juli i sommar är rutinerna en bra grund för att på sikt kunna efterleva en sådan garanti.

– De tidiga insatserna vet vi är viktiga och med ett sådant här arbete finns det goda möjligheter att erbjuda stöd för alla nu men på sikt kan troligen behovet av stödet i de högre årskurserna minska då tidiga insatser och kompetens i kommunen är implementerade, avslutar Ylva Schön.

Publicerat torsdag 11 april 2019