Vuxen pratar med ungdom som har ryggen mot kameran

Relationer och rutiner viktigt för stöd till elever med lång och ogiltig frånvaro

Utbildningsradion och flera media har den senaste tiden uppmärksammat ungdomar som av olika anledningar inte fullföljer skolan. Det finns inga färdiga metoder, men Specialpedagogiska skolmyndighetens erfarenhet av att jobba med elever med lång och ogiltig frånvaro visar tydligt att skolor behöver rutiner för att hantera frånvaro och samarbeta med olika aktörer för att nå framgång.

När situationen i skolan blir för svår att hantera slutar vissa elever helt enkelt att gå i skolan. Vi benämner det elever med lång och ogiltig frånvaro. Formen av frånvaro ser olika ut. Vissa elever är kvar hemma, andra driver runt i samhället, och andra är i skolan men går inte på lektionerna. Anledningarna är väldigt olika och kan delas upp i två olika grupper av faktorer. Dels är det faktorer som är kopplade till skolan. De kan vara pedagogiska, organisatoriska eller sociala. Dels är det faktorer som är relaterade till familjen eller hemmet.

– Det är faktorerna som är kopplade till skolan som vi på SPSM kan ge stöd inom, säger Lena Häägg som arbetar som rådgivare.

Det finns inga färdiga metoder eller lösningar inom det här området. Det vi gör är att lyfta frågorna när vi samverkar med skolhuvudmän, erbjuda inspirationsträffar och lyfta fram goda exempel.

– Vi fungerar som bollplank, förklarar Lena. Där kan vi inspirera och låta kommuner, rektorer och lärarlag dra nytta av varandras erfarenheter och arbete. Vi fördelar också bidrag för utvecklingsprojekt inom området, SIS-medel.

Antalet ökar och går ner i åldrarna

Vi vet att de här eleverna finns på alla skolor, lika ofta i kommunala som fristående skolor. Det gäller oftast de högre klasserna, men vi ser en tendens att det kryper ner i åldrar, och antalet elever som hamnar i den här situationen ökar. Det är lika många flickor som pojkar som drabbas, och ofta kan vi se att det hör ihop med en neuropsykiatrisk funktionedsättning, men långt ifrån alltid.

– Det finns inte någon forskning på det, men vår bild är att det ökande antalet elever i den här situationen hör ihop med dagens skola, som ställer krav på eleverna som inte alla klarar av, säger Lena. Exempelvis stora krav på verbal förmåga och stort egenansvar, och mindre praktiskt arbete och fakta.

Rutiner och relationer är nödvändiga

Lena berättar att hennes erfarenhet är att rutiner och relationer är nyckeln i arbetet. Skolan behöver en organisation som är rustad med rutiner för att upptäcka och agera på frånvaron i ett väldigt tidigt skede. Ju längre tiden går, desto svårare blir situationen.

En nära och tät kontakt med hemmet är en nödvändighet för att komma framåt i arbetet. Likaså är det många aktörer som måste samverka, exempelvis skolans resursteam och elevhälsa, och socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatrin.

– Min erfarenhet är också att framgången är väldigt kopplad till person, berättar Lena. Ibland är det en lärare, ibland någon på elevhälsan, eller kanske en vaktmästare. Det viktiga är att eleven har stöd av personer den har förtroende för.

Publicerat fredag 13 juni 2014 Granskat måndag 11 januari 2016