Råd om betyg och anpassad bedömning

Hur kan läraren anpassa bedömningen i samband med betyg när eleven har en funktionsnedsättning? Reglerna är svåra att tolka och därför vänder sig många lärare till Specialpedagogiska skolmyndighetens tjänst Fråga en rådgivare.

Enligt skollagen ska de elever som har svårt att uppfylla kunskapskraven, så långt som möjligt få stöd för att motverka funktionsnedsättningens konsekvenser. Hos Skolverket finns styrande och vägledande dokument. Ett av de områden som Specialpedagogiska skolmyndigheten kan ge stöd i är frågor om hur skolan kan arbeta med betyg och att anpassa bedömning. Den möjligheten erbjuds genom kontakt med Fråga en rådgivare eller i en ansökan om specialpedagogiskt stöd.

– Vi för ett resonemang med skolan om helheten kring eleven, undervisningen och bedömningssituationerna. Det bästa är om skolan hör av sig i början av terminen när det finns förutsättningar att påverka, säger Gunilla Salo, samordnare för Fråga en rådgivare och en av de rådgivare som svarar på frågor via telefon eller på webbplatsen.

Helheten i lärmiljön är avgörande

Det är avgörande för elevernas förutsättningar att nå målen att skolan har fokus på helheten i lärmiljön. Det handlar om att ha en bra nivå på extra anpassningar.

– Det är en positiv utveckling att det som för 20 år sedan kunde stå i ett psykologutlåtande och vara särskilt stöd, nu har blivit allmänna extra anpassningar. Det gör att skolorna kan lägga mer energi på det särskilda stödet, som ett mindre antal elever har behov av.

Anpassningar i studiesituationen och anpassad bedömning

Skolans arbete med anpassningar i studiesituationen tas ofta upp i svaren. Gunilla menar att elevernas möjligheter att nå kunskapskraven påverkas av om det finns specialpedagogisk kompetens hos den som ska göra bedömningar inför det särskilda stödet. Även elevhälsan måste ha förutsättningar att arbeta med förebyggande insatser.

– Undervisningens utformning och bedömningssituationen måste ha ett samband med anpassningarna och det särskilda stöd som en elev har. Om eleven har haft möjlighet att skriva, tala, lyssna och laborera ska det användas i bedömningssituationen, säger hon.

Frågor om anpassad bedömning, undantagsbestämmelsen och anpassningar i samband med nationella prov finns besvarade i Fråga en rådgivare.

– Anpassad bedömning kan innebära att anpassa ett prov, använda flervalsfrågor, ge förklaringar, möjlighet till muntlig redovisning, ge extra tid eller att en elev får presentera i bild. I samband med de nationella proven kan det till exempel handla om att tillåta alternativa verktyg för elever med dyslexi eller dyskalkyli. Om och hur anpassningar ska göras måste bedömas av skolan, med barnets bästa som utgångspunkt.

Artikeln är tidigare publicerad i tidningen Lika värde 4 2017

Frågor och svar om prov, bedömning och betyg

Publicerat fredag 19 oktober 2018