Illustrationen visar ett gäng lärare som står tillsammans på en trappa.

Råd om måluppfyllelse: Alla perspektiv behövs

Hur kan en skola arbeta med måluppfyllelse för elever med 
funktionsnedsättning? Johanna Benfatto, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten, ger några råd.

— Det handlar i grunden om att alltid sträva efter att tillgängliggöra undervisningen.

Forma uppgifter och bedömningsformer så att alla elever ni möter får möjligheter att lära och visa sina kunskaper. Ta hjälp av varandra i kollegiet. Tillsammans kan ni se vad som fungerar för olika elever i olika ämnen, och också ge varandra stöd i bedömningsarbetet. 

Ett råd till skolledningen är att organisera mötesplatser för den typen av samtal.

— Möjligheten till sådana möten måste lärarna få ofta, annars blir det lätt ett ensamarbete. Se också till att lärarna får rätt kompetensutveckling och förutsättningar att omsätta nya kunskaper i verksamheten.

Johanna betonar vikten av en väl organiserad elevhälsa, som snabbt kan ge stöd när det behövs.

— I Sverige har vi kompetenta lärare, med en gedigen utbildning och ett driv i att göra undervisningen så bra som möjligt. Men de kan – och ska – inte göra arbetet ensamma. Fundera på er organisering för att upptäcka elever i behov av stöd och era rutiner kring hur stödet sedan ges. Se över om resurser används på bästa möjliga sätt. 

Johannas råd till skolhuvudmannanivån är att utrusta skolorna organisatoriskt, materiellt och personellt. Och att våga genomlysa sin verksamhet.

— Ta vara på lärares, elevers och vårdnadshavares röster i det systematiska kvalitetsarbetet, för att få med alla perspektiv i utvecklingen av verksamheten.

Atikeln är tidigare publicerad i Lika värde nummer 2, 2021.

 

Publicerat onsdag 16 juni 2021