Illustration av fyra elever i skolmiljö

Projekt om tillgängliga lärmiljöer hjälper personalen att skifta fokus

Skifta fokus från elevernas tillkortakommanden till verksamhetens lärmiljö. Det är kärnan i projektet om tillgängliga lärmiljöer, med fokus på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som just nu pågår i Sölvesborg. 

Med bidrag från Specialpedagogiska skolmyndigheten, driver Centrala barn- och elevhälsan i Sölvesborg ett treårigt projekt för kommunens alla grundskolor, fritidshem och förskolor, för att vidareutveckla tillgängliga lärmiljöer med fokus på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). 

Grundskolornas utbildning är på två terminer, med en teoretisk termin med föreläsningar, följt av en mer praktisk. Ett mycket uppskattat inslag under termin två, är att en metodutvecklare finns på plats på skolorna för observation och handledning av både arbetslag och de enskilda lärare som önskar det. 

Förskolornas utbildning kom nyligen igång och omfattar en termin. Under den finns en specialpedagog på plats i verksamheterna för att handleda personalen. 

– Våra viktigaste framgångsfaktorer är att samtliga rektorer finns med i projektet från start och att de avsatt generösa möjligheter för genomförandet, säger Maria Öhman, specialpedagog i Centrala barn- och elevhälsan, som håller i föreläsningarna tillsammans med Anna Wedelin.

– Kunskapen hos de skolor och förskolor som gått programmet har ökat väsentligt, vilket kommer barn och elever tillgodo. Även om kommunen fortfarande behöver göra utredningar, har fokuset skiftat. Nu ligger tyngdpunkten på hur verksamheten och lärmiljön kan anpassas och inte på elevens tillkortakommanden, fortsätter Maria. 

Hjortakroksskolan deltog i den första utbildningsomgången, som startade hösten 2019. 

– Ett av grundproblemen, var att kompetensen kring NPF, lärmiljö och bemötande inte var lika hög hos alla. Nu befinner vi oss på likartad nivå och har gemensam terminologi. Men det gäller att inte luta sig tillbaka efter avklarad utbildning. Både den fysiska miljön och bemötandefrågorna behöver ständigt ses över och lyftas, säger skolans rektor Petra Johansen. 

Den praktiska handledningen i såväl grundskolorna, som förskolorna, har visat sig bli en viktig nyckel till framgång. 

Som metodutvecklare i grundskolor och på fritidshem gör Malin Leijdekkers observationer, handleder arbetslag eller enskilda pedagoger och återkopplar till både dem och rektor. Hon säger: 

– Många av våra samtal gäller det praktiska i klassrummen. Återkopplingen upplevs positivt och ger omedelbara resultat. 

– Att ha någon att bolla tankar med, när vi inte alltid lyckas nå dit vi vill, är väldigt värdefullt, säger Camilla Kjellson, rektor på Högtofta skola, som nyss avslutat andra terminen av utbildningen. 

I förskolans utbildning lägger projektet fokus på betydelsen av relationen med det enskilda barnet och på personalens förhållningssätt till barnen och varandra. 

– Att förskolorna redan arbetat med tillgänglighet har underlättat och ökar förförståelsen, när vi nu går vidare, säger Marianne Lennartsson, specialpedagog och förskolornas handledare.

Artikeln är tidigare publicerad i tidningen Lika värde nr 1, 2021.

Publicerat måndag 26 april 2021