Pedagogiken ska styra tekniken, inte tvärtom

Möt våra finalister till Guldäpplet.

– Mina bästa tips för att inspirera elever är att stärka deras tilltro till den egna förmågan. Att synliggöra olikheter som en tillgång i undervisningen och att bjuda in till medskapande i en undervisningskultur där de blir inspirerade, kreativa och vågar gå utanför sin komfortzon. Inkludering är själva hjärtat i läraruppdraget, säger Maria Glawe, en av årets tre guldäpplefinalister.

– Att bejaka allas olikheter och se det som en styrka och en tillgång i undervisningsmiljön är en självklarhet. Det är ingen enkel sak utan snarare en utmaning för varje lärare. En utmaning som innebär att lärare behöver samarbeta med kollegor i det vardagliga arbetet och ägna sig åt förebyggande insatser.

Innovativt, utvecklande och engagerande

Maria Glawe är speciallärare med inriktning språk-, läs-, och skrivutveckling och förstelärare på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg. Alla tre finalister i årets upplaga av Guldäpplet är speciallärare. Var och har på sitt unika sätt bidragit till elevernas bästa. För Maria Glawe motiverar juryn att:

"hon tillsammans med sina elever ständigt utvecklar undervisningen och använder digital teknik på ett innovativt sätt för att skapa en engagerande och motiverande undervisning som bidrar till fördjupade kunskaper. Med hjälp av digitaliseringen tar Maria in omvärlden i klassrummet på ett naturligt sätt. Genom olika samarbetsprojekt inom och utanför skolans väggar lär sig eleverna att utforska världen utifrån ett kritiskt förhållningssätt och samarbeta med såväl varandra som med olika aktörer utanför skolan för att skapa verkliga lösningar för hållbar utveckling."

– Även om en stor del av glädjen i att designa modern undervisning kommer av de tekniska möjligheterna så kommer digital teknik bäst till sin rätt i samklang med en genomtänkt pedagogisk idé, säger Maria Glawe.

Men hon poängterar också att det är pedagogen och eleverna som ska styra tekniken och inte tvärtom. Det finns stunder då mötet mellan människor äger och då är digitala verktyg överflödiga.

– Jag vill föra in en tanke i skolan som bygger på att lyfta blicken bortom ensidigt fokus på tekniken och istället rikta den mot medskapande pedagogik.

Delaktighet och medskapande som motivation

Just medskapandet menar Maria Glawe är kärnan för elevens motivation. Det innebär nya upplevelser för eleven i och med att rollen förändras från konsument till aktiv producent av kunskap.

– Den största faktorn för motivation är medskapande. En elev som aktivt kan påverka sin egen utbildning och samtidigt ingå i en lärande gemenskap där olikheter är en tillgång blir nyfikna, engagerade och fördjupar lärandet, säger Maria Glawe.

Hennes bästa tips för att inspirera eleverna är att stärka deras tilltro till sin egen förmåga. Hon berättar också om utmaningen att få eleven att släppa tanken på att kunskap är något som bara konsumeras istället riktas fokus mot att kunskapen skapas i en interaktion. Då speciellt för elever som under lång tid bara har upplevt svårigheter i skolarbetet

– Att synliggöra olikheter som en tillgång i undervisningen samt att inbjuda till medskapande i en undervisningskultur där eleven blir inspirerad, kreativ och vågar gå utanför sin komfortzon.Det finns som sagt ingen enkel lösning för att få till ökad motivation men medskapande pedagogik har en magisk effekt.

Maria Glawe hoppas att hon med sin nominering kan inspirera lärare till att gå utanför sin komfortzon för att ta sin undervisning till en helt annan nivå.

– Jag vill bidra till att lärare upptäcker sin inneboende drivkraft att, tillsammans med kollegor, skapa en lärande gemenskap där alla barn och unga, oavsett olikheter kan blomma ut. Jag brinner helt enkelt för barns och ungas delaktighet och medskapande och möjligheten för alla, oavsett behov och förutsättningar, att utvecklas till sin fulla potential.

Guldäpplet

Den slutliga vinnaren av Guldäpplet 2018 presenteras måndagen den 29 oktober klockan11.00 på Skolforum, Stockholm. Givetvis även på Specialpedagogiska skolmyndighetens webbplats.

Guldäpplets webbplats

Publicerat måndag 29 oktober 2018