Pandemin riskerar att leda till minskad likvärdighet

Skolverket har den 21 maj lämnat en delredovisning i regeringsuppdraget att undersöka pandemins konsekvenser för utbildningen inom skolväsendet. Specialpedagogiska skolmyndigheten har bidragit till delredovisningen med en temarapport med fokus på elever i behov av stödinsatser.

Covid-19-pandemin utgör en stor utmaning för det svenska samhället och även skolväsendet påverkas på ett genomgripande sätt. Skolverket har i uppdrag av regeringen att undersöka pandemins konsekvenser för utbildningen inom skolväsendet. Uppdraget ska slutredovisas i december 2022 med ett antal delredovisningar innan dess. Pandemin är fortsatt pågående och delredovisningen den 21 maj ger indikativa svar på vilka konsekvenser den har haft så här långt.

Under våren har Skolverket genomfört fyra intervjustudier: om förskolan, grundskolan, gymnasieskolan samt den kommunala vuxenutbildningen (komvux). Studierna utgör även en grund för de bredare enkätundersökningar som Skolverket avser genomföra under hösten.

Temarapport med fokus på elever i behov av stödinsatser

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) har bidragit till delredovisningen med en temarapport med fokus på elever i behov av stödinsatser. I temarapporten beskrivs pandemins inverkan utifrån tre perspektiv:

  • Pandemins inverkan på barn och elever i behov av stödinsatser på grund av funktionsnedsättning eller av andra skäl
  • Pandemins inverkan på utbildningen och på skolhuvudmännens behov av stöd
  • Pandemins inverkan på specialskolan

Slutsatser som SPSM drar är att det redan innan pandemin fanns utmaningar för skolan att uppfylla sitt kompensatoriska uppdrag och att pandemin riskerar att leda till minskad likvärdighet i svensk skola. SPSM bedömer att många elever inte fått de stödinsatser de har behov av under pandemin och att det finns ett stort behov av riktade åtgärder som syftar till att stärka det elevnära stödet.

Slutsatserna baseras på de rapporter och den forskning som hittills publicerats om pandemins konsekvenser, i kombination med de behov som SPSM identifierat i sitt specialpedagogiska stöd. SPSM anser också att det finns behov av fortsatt uppföljning och utvärdering som belyser utbildningssituationen för barn och elever med funktionsnedsättning.

Ta del av temarapport och delredovisning

Pandemins påverkan ur ett europeiskt perspektiv

Sverige är medlem i European Agency for Special Needs and Inclusive Education. European Agency har gjort en europeisk utblick när det gäller elever med funktionsnedsättning. Rapporten är en litteraturstudie över covid-19-pandemins inverkan på utbildningsområdet, med särskilt fokus på inkluderande utbildning. Syftet är att ge en jämförande översikt för att fortsätta arbeta med de lärdomar vi gemensamt dragit i Europa.

Publicerat torsdag 27 maj 2021