Elever samarbetar

Ökad delaktighet när elever samarbetar

När elever får kunskap och verktyg kan de göra sina kamrater delaktiga. Det visar en ny studie om samarbetsorienterat lärande med vägledande kamrater.

– När eleverna utmanades i att lösa uppgifter och problem tillsammans skapades ett kreativt klimat. Det gav också elever med funktionsnedsättning bättre möjligheter till sociala gemenskaper. Vilket i sin tur kan leda till att eleverna ser varandras olikheter som tillgångar, säger Lena Hammar, projektledare för studien och rådgivare inom Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Studien prövade om man kan påverka delaktigheten i idrottsundervisningen för elever med rörelsehinder. Resultaten är positiva och lärdomarna kan tillämpas även på andra områden än lek och fysisk aktivitet.

– I ett samarbetsorienterat lärande får varje individ möjlighet att visa sina styrkor genom att ta initiativ, ansvar och ibland vägleda sina kamrater.

Att vara vägledande kamrat innebär att eleverna uppmärksammar när en klasskamrat behöver stöd eller uppmuntran. I studien erbjöds eleverna att gå en utbildning, där de bland annat fick samtala om varför och hur de kan vägleda en kamrat och hur de själva vill få hjälp.

Studien genomfördes i samarbete mellan Specialpedagogiska skolmyndigheten, högskolan i Gävle, högskolan i Halmstad, Academy of Sport Education i Lettland och Handikappidrottens Videncenter i Danmark.

Ta del av den vetenskapliga artikeln

Studien är nu publicerad som en artikel i den vetenskapliga tidskriften European Journal of Special Needs Education. Artikeln heter Cooperative oriented Learning in Inclusive Physical Education.

Skrift som bygger på studien

Som ett komplement till studien har Specialpedagogiska skolmyndigheten tagit fram skriften Lära tillsammans, en skrift med lärdomar och framgångsfaktorer från studien. Syftet med skriften är att inspirera och vägleda pedagoger och skolledare som vill hitta framgångsrika strategier för att ge alla elever förutsättningar för att vara delaktiga i all undervisning.

Publicerat måndag 16 december 2013 Granskat måndag 11 januari 2016