Nytt studiepaket för dig som möter barn och elever med språkstörning

Nu finns ett nytt, webbaserat studiepaket om språkstörning som är baserat på kollegialt lärande. Studiepaketet innehåller exempel på hur du och dina kollegor kan planera, genomföra och följa upp undervisningen för att möta behoven hos barn, elever eller vuxenstuderande med språkstörning.

Specialpedagogiska skolmyndigheten har tidigare gjort en kartläggning för att ta reda på vilket stöd huvudmän och skolor saknar när det gäller elever med språkstörning.

– Vi såg att behovet av kompetensutveckling inom språkstörning är stort hos lärare, och vår förhoppning är att det nya studiepaketet möter det behovet, säger Annelie Westlund, projektledare för myndighetens arbete med att öka kunskapen om språkstörning.

För förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning

Studiepaket språkstörning är helt webbaserat. Det bygger på sex träffar i arbetslaget och har tre inriktningar: förskola, grundskola samt gymnasium och vuxenutbildning.

– Materialet innehåller praktiknära filmer, texter och exempel på hur du kan planera, genomföra och följa upp undervisningen för att möta behoven hos barnen och eleverna som du arbetar med, säger Aya Stehager, projektledare för materialet.

Se vårt nya studiepaket om språkstörning

Podd om språkstörning

I samband med att myndigheten lanserar det nya materialet släpper vi också flera poddavsnitt inom området språkstörning. Håll utkik i sociala medier och på vår webbplats 

Myndighetens fortsatta arbete med kompetensutveckling inom språkstörning

Hösten 2018 startade Specialpedagogiska skolmyndigheten ett projekt där syftet är att öka kunskapen om språkstörning hos förskolor, skolor och skolhuvudmän så att barn, elever och vuxenstuderande med språkstörning får tillgång till en tillgänglig lärmiljö.

Garanti för tidiga stödinsatser

Den 1 juli 2019 började nya bestämmelser i skollagen att gälla. Då infördes Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser. Syftet med garantin är att elever i behov av stöd ska få det så tidigt som möjligt och att stödet är utformat utifrån elevens behov.

Myndigheten har tagit fram studiepaketet för att möta behovet av mer kunskap om språkstörning, men innehållet i materialet kan vara relevant för fler än dem som möter barn, elever och vuxna med språkstörning.

– Vi fokuserar till exempel på hur du kan göra lärmiljön mer tillgänglig genom att utgå från elevernas förförståelse. Vi beskriver hur du kan arbeta med formulering och utformning av instruktioner och uppgifter, så att eleverna får stöd i sin språk- och kunskapsutveckling. Vi visar bland annat hur visuellt stöd och tydlig struktur kan göra det enklare för eleverna att förstå vad som förväntas av dem, säger Aya Stehager.

Publicerat måndag 21 oktober 2019