Nytt stödmaterial för att stödja nyanlända elever

Arbetar du med nyanlända elever som är i behov av särskilt stöd? Specialpedagogiska skolmyndigheten lanserar idag stödmaterialet Särskilt stöd till nyanlända elever, som är en revidering och vidareutveckling av vårt tidigare stödmaterial Mötas.

Nyanlända elever och skolans ansvar

Nyanlända elever omfattas av samma regelverk som andra när det gäller särskilt stöd. Men skolan kan behöva utöka sina insatser när eleven ännu inte är etablerad i det svenska skolsystemet eller det svenska språket. Detta webbaserade stödmaterial ger information om vad skolan kan behöva göra och tänka på när en elev är nyanländ och kan vara i behov av särskilt stöd. Materialet vänder sig i första hand till dig som arbetar inom de obligatoriska skolformerna, gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan.

Olika teman bildar en helhet

­– Materialet består av sex centrala teman som alla är relaterade till varandra och viktiga att reflektera över i arbetet med nyanlända elever med funktionsnedsättning, berättar Gunilla Almgren Bäck, projektledare och rådgivare inom Specialpedagogiska skolmyndigheten.

– De olika temana sträcker sig från ledning och förebyggande arbete till samverkan och dialog med olika yrkeskategorier samt vårdnadshavare. Inom varje tema finns både filmer och reflektionsfrågor som är jättebra att använda för till exempel kompetensutveckling tillsammans i arbetslag eller liknande, fortsätter Gunilla.

Tillgänglig utbildning

Stödmaterialet beskriver översiktligt flerspråkighet i kombination med funktionsnedsättningar som påverkar det talade och skrivna språket. Frågan om vilka tillgänglighetslösningar och vilket särskilt stöd som behövs kan vara mer komplex än annars när det gäller nyanlända elever med funktionsnedsättning.

– Skolan kan behöva bygga upp kompetens för att kunna skilja mellan vad som beror på andraspråksutveckling eller funktionsnedsättning. Detta för att kunna ge ett relevant stöd i elevernas flerspråkiga utveckling och ämnesutveckling, men också för att främja gemenskap och begripliga sammanhang på skolan, som en förutsättning för lärande, säger Gunilla

Gamla Mötas tas bort

Det nya stödmaterialet är en revidering och vidareutveckling av stödmaterialet Mötas. Detta innebär att Särskilt stöd till nyanlända elever också ersätter Mötas, som alltså inte kommer att finnas kvar.

–I våra stödmaterial är det viktigt att innehållet vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Detta har vi säkerställt i det nya materialet. Vi har även gjort nya filmer och skrivit om texterna. Vi hoppas och tror att detta nya material kommer kunna vara ett bra stöd som kan bidra till att främja en likvärdig undervisning och måluppfyllelse för nyanlända elever med funktionsnedsättning och/eller som är i behov av extra anpassningar och särskilt stöd, avslutar Gunilla.

Stödmaterialet Särskilt stöd till nyanlända elever

 

Publicerat fredag 19 oktober 2018