Barn samtalar under idrottsundervisning

Nytt material som stöd för en mer likvärdig undervisning

I filmen Likvärdig undervisning i idrott och hälsa visas exempel på möjligheter för att planera, genomföra och göra bedömningar så att alla elever kan delta och få en likvärdig undervisning, oavsett funktionsförmåga.

Filmen togs fram i samarbete med Skolverket och lanserades förra hösten. Myndigheterna har tillsammans presenterat filmen för lärarstudenter och adjunkter inom specialpedagogik vid fem olika högre lärosäten runt om i Sverige. Filmen finns även med engelsk text och har visats på konferenser internationellt.

– Intresset för filmen är stort. Den visar tydligt hur viktigt det är att alla inblandade strävar åt samma håll i undervisningen. Den visar också konkreta exempel på alternativa moment i undervisningen, säger Lena Hammar, samordnare på Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Stora utmaningar

Filmen har kompletterats med ett nytt arbetsmaterial som är indelat i fyra moment:

  • Introduktion
  • Planering
  • Genomförande
  • Bedömning

Arbetsmaterialet är tänkt att vara ett stöd för arbetslag, rektorer, elevhälsa och den enskilde läraren. Även arbetsmaterialet är framtaget i ett samarbete mellan Skolverket och SPSM.

– All tillgänglig och likvärdig undervisning utgår från god planering och att alla inblandade samverkar.

Eftersom ämnet Idrott och hälsa visat sig vara det ämne i skolan som är minst tillgängligt finns ett stort behov av stöd i olika former. Detta har även intresseorganisationerna påtalat. Utmaningarna är stora och syftet med filmen och arbetsmaterialet är att stödja verksamheter i arbetet mot en mer likvärdig undervisning i ämnet.

Kollegialt lärande

Arbetsmaterialet kan mycket väl användas i fler ämnesområden än idrott och hälsa. Inte minst betyg och bedömningsavsnittet är användbart inom alla områden. Avsnittet visar konkreta exempel på hur man kan tänka i bedömningssituationen när det gäller elever med funktionsnedsättning. Nyckelordet är kollegialt lärande, gärna tillsammans med elevhälsan.

Publicerat torsdag 10 september 2015 Granskat torsdag 17 mars 2016

Mer om likvärdig undervisning och arbetsmaterialet