Förskolebarn i kontakt med sin förskolelärare

Nytt arbetssätt ger mer tid för barnen

Att pröva nya metoder och arbetssätt kan vara utmanande. Hur får man med sig alla berörda och är det värt det extra arbetet? I Kils kommun i Värmland har man prövat nya sätt att utveckla sitt stöd till barn och elever.

– Vi har många barn med olika behov och behövde hjälp för att göra verksamheten tydligare, säger Petra Jonsson, förskollärare. En arbetsmodell som bygger på reflektion och handledning blev lösningen.

Petra arbetar på förskolan Skogsgläntan i Kil. Tanken är att förskolan ska bli en demokratisk praktik för barnen. För att barnen själva ska kunna ha inflytande i verksamheten behövde förskolan tydliggöra sin verksamhet. Förskolan har många barn i behov av stöd och vände sig till Specialpedagogiska skolmyndigheten för att få hjälp att utveckla sitt arbete. En rådgivare kom på besök för att observera verksamheten och ge en första handledning.

– Rådgivaren gav oss inga lösningar utan ställde frågor och det blev så tydligt vad vi kunde förändra, berättar Petra.

Det nya sättet att arbeta har gett förskolan bättre beredskap för förändringar och för att möta olika barns behov.

Prövade modell för utveckling

Förskolan fick också ett erbjudande om att pröva en modell för utveckling. Tanken med den är att den ska leda till ett tydligare relationellt synsätt och att olikheter ska ses som en naturlig del av verksamheten.

Modellen består av tre delar: fortbildning, loggbokskrivning samt reflektion och handledning. Fortbildningen och handledningen omfattar hela arbetslaget, medan var och en för egna loggboks-anteckningar.

Att hela arbetslaget skulle gå på fortbildning påverkade andra arbetslag, som fick gå in och ta hand om verksamheten under tiden.

– Det ger mycket mer än om bara någon går en kurs. Alla i arbetslaget blir engagerade och då får den nya kunskapen genomslag i verksamheten. Alla arbetslag får samma möjlighet till utveckling, så vi har inte haft några diskussioner om orättvisa, säger Susan Meuller, förskolechef.

Reflektion och handledning gav avtryck

Att arbeta med enskilda loggböcker har inte fungerat så bra. Istället har arbetslaget nu en gemensam loggbok.

– De har ett block vid datorn, där var och en kan skriva ned reflektioner under dagen. Eftersom alla ska logga in sig i datorn, är det ett bra ställe att ha loggblocket på, då blir det av, säger Elisabet Thulin, specialpedagog.

Handledningen och att reflektera över olika situationer är det som gett tydligast avtryck i verksamheten. Rådgivare var handledare vid genomförandet av modellen och förskolan fick pröva på några olika typer av handledning.

– Jag har grundläggande kunskap om handledning genom min utbildning. Men den handlade mest om handledning till en enskild person. Att handleda ett helt arbetslag ger ett annat resultat och vid ett förändringsarbete är det bra att hela arbetslaget är med, säger Elisabet.

– Vi har tagit till oss en metod som blivit enormt betydelsefull. Tidigare kom jag ofta med lösningar när arbetslaget tog upp ett problem. Det blev inget lärande. De har oftast lösningen själva, tricket är att få fram den.

– Min roll som handledare är numera att få fram den kunskap som arbetslaget redan har, genom att ställa frågor. Det har blivit ett framgångsrecept, säger Susan.

Att reflektera och handleda präglar nu alla kommunens förskolors möten om utvecklingsbehov i verksamheten. Tidigare träffade förskolechefen och specialpedagogen en representant för arbetslaget. Nu deltar hela arbetslaget och de bestämmer själva vad de vill utveckla. Utifrån det får de i uppdrag att dokumentera en situation som alla kan diskutera och reflektera utifrån vid nästa möte.

– I de arbetslag som kommit igång med detta har det blivit så bra, säger Susan.

Petras arbetslag har också börjat reflektera själva kring olika situationer. Till att börja med fanns en del skepsis mot att använda så mycket av planeringstiden till reflektion. Men nu vill ingen gå tillbaka till hur de gjorde förut.

Bättre beredskap för förändring och olikheter

Det här sättet att arbeta har gett förskolan bättre beredskap för förändringar och för att möta olika barns behov. Det har dessutom bidragit till att personalen fått en mer genuin närvaro med barnen. Tidigare hände det ofta att personalen passade på att lösa frågor eller fundera på något under lunchen, när de satt och åt med barnen.

– Nu är verksamheten tydligare så vi behöver inte det. Istället är vi mer med barnen. Till och med annan personal har märkt det, säger Petra.

De har också blivit bättre på att se, höra och möta barns olikheter och att skapa en verksamhet för alla, utifrån vars och ens förutsättningar.

– Vi möter barn med olika behov och ibland händer det att barn blir frustrerade i någon situation. Då reflekterar vi över vad vi kan göra för att den situationen inte ska uppstå igen. Barnen är som de är. Det vi kan ändra på är verksamheten, säger Petra.

Genom att reflektera har arbetslaget fått ett bättre förhållningssätt till barnen, men också till varandra.

– Att ha acceptans för varandras olikheter är viktigt och en förutsättning för att förstå barnens olikheter, avslutar Susan.

Publicerat måndag 13 juli 2015 Granskat onsdag 13 juli 2016