Omslaget till rapporten

Ny rapport från dialog med skolchefer visar på behov av mer stöd och samverkan

Under våren har skolmyndigheterna Specialpedagogiska skolmyndigheten, Skolverket och Skolinspektionen varit på turné i landet och haft dialoger med skolchefer för att förtydliga det stöd vi ger och få en bättre bild av behoven ute i verksamheterna. Resultaten från dialogerna presenteras idag för utbildningsminister Anna Ekström.

I dialogerna beskrev skolcheferna vilket stöd de efterfrågar från skolmyndigheterna. De lyfte behovet av ett mer tillgängligt stöd som i större utsträckning utgår från den verklighet skolorna befinner sig i. Stödet måste utgå från det faktum att förutsättningarna skiljer sig kraftigt åt över landet och mellan olika huvudmän.

Skolcheferna efterlyste i dialogen också större tydlighet och samstämmighet från skolmyndigheterna och att kedjan från Skolverkets normering, Skolinspektionens kvalitetsgranskning till det stöd Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten ger hänger ihop tydligare.

- För oss på SPSM bekräftar dialogerna vår analys som visat på behovet av att starta samverkanskontor i syfte att stötta och stärka skolhuvudmännen i en tid av många och stora utmaningar säger Fredrik Malmberg, generaldirektör på Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Myndigheten är redan idag etablerad på nära 20 orter runt om i landet. Nu ska länsvisa samverkanskontor etableras på ett flertal av dessa orter där vi i dialog med skolhuvudmän och andra viktiga aktörer ska identifiera behov så att vi på ett bättre sätt kan rikta vårt stöd för att skapa en likvärdig utbildning.

- För att vårt stöd i ännu högre grad ska bli främjande och proaktivt behöver vi stärka vår förmåga att identifiera lokala behov i dialog med skolhuvudmännen. Samverkanskontoren kommer att vara en funktion för att vi ska kunna arbeta mer främjande och förebyggande tillsammans med skolhuvudmännen, avslutar Fredrik Malmberg.

Publicerat fredag 30 augusti 2019