Ny möjlighet att utveckla elevhälsoarbetet

Elevhälsans gemensamma uppdrag står i centrum under den nätbaserade kursen Att höja skolans elevhälsokompetens – Ett processarbete för likvärdig utbildning. Kursen vänder sig till rektorer och elevhälsan som tvärprofessionellt team och startar till hösten för femte året i rad. Intresseanmälan inför höstens kursomgång öppnar idag den 14 januari.

– Det finns många fördelar med att alla som ingår i elevhälsoteamet deltar gemensamt, menar Erica Sjöberg och Sarah Neuman, båda rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten och ansvariga för kursen.

Behovet av kompetensutveckling för att utveckla elevhälsans gemensamma uppdrag är stort. Att delta tillsammans via nätet är både lärorikt och effektivt, kursdeltagarna är mycket nöjda visar våra utvärderingar. Sedan 2015 har sammanlagt cirka 3000 personer deltagit, varav en fjärdedel är rektorer. Vi fick en pratstund med Lena Bjelkström, rektor Björkbacka och Alby skola i Ånge kommun som nyligen deltagit i kursen.

Vad har ni tagit med er från kursen?

– Framför allt en samsyn över vad elevhälsa är och innebär, fördjupad kunskap om ämnesspecifika ord och begrepp som salutogent, patogent, förebyggande och främjande med flera. Vi har större förståelse för våra olika roller, för respektive yrkesprofession, och kunskap om hur vi bättre kan verka tillsammans.

Hur har kursen påverkat ert sätt att arbeta med frågor om elevernas hälsa och lärande? – Det har gjort stor skillnad, vi utgår från ett salutogent perspektiv och hur vi kan förebygga hinder på individ-, grupp- och organisationsnivå. Redan på ledning och stimulans nivå, när lärare och arbetslag planerar för att ta emot en klass, anpassas lärmiljön för de elever och de behov som finns för respektive elevgrupp. Genom detta tror vi att akuta individärenden kan komma att minska i antal, för att vi bättre kan förekomma eventuella hinder.

Hur kan kursen hjälpa ert proaktiva elevhälsoarbete?

– Det har framförallt hjälpt teamet genom att höja vår kompetens. Idag har vi en elevhälsoplan med framtagna främjande- och förebyggande insatser. Vi har utökat tiden för elevhälsoteamsträffar för att få tillräcklig tid för samarbete, för att identifiera eventuella risker och hur dessa kan förebyggas, för att analysera anpassningar, åtgärdsprogram och pedagogiska kartläggningar. Vi erbjuder även pedagogerna elevhälsomötestider för handledning och rådgivning, en eftermiddag varje vecka.

Vad ser du för kommande utmaningar?

– Utmaningen nu ligger i att få pedagogerna och övriga som arbetar på skolan med i tänket. Elevhälsa börjar i klassrummet genom att anpassa lärmiljön så att de passar samtliga elever i gruppen eller klassen. För att hjälpa barn i svårigheter krävs goda relationer, främst mellan den lärare som arbetar närmast eleven och eleven själv. Därför har vi planerat in skolutvecklingsträffar där vi kollegialt lär tillsammans, utifrån filmer från kursen och viss litteratur, diskussionsforum och föreläsningar.

Ta steget ni också, måndagen den 14 januari öppnar intresseanmälan till den nätbaserade kursen, som startar hösten 2019 och pågår ett läsår. Det är rektor som anmäler sig och sitt elevhälsoteam. Läs mer om hur det går till och se en film med en rektor som deltagit under länken nedan.

Intresseanmälan är stängd.

Publicerat måndag 8 april 2019