Lina Collin-Ahlgren och Åsa Elebring står i en spiraltrappa och kollar uppåt mot fotografen.

Ny garanti i skolan

Den första juli 2019 införs en garanti för tidiga stödinsatser, genom en ändring i Skollagen. Tanken är att elever ska få rätt stöd i rätt tid. Vad innebär det för lärare och skolledare?

Garantin berör förskoleklassen och årskurserna 1 till 3 och handlar om att fler ska få stöd i att lära sig läsa, skriva och räkna. Lina Collin-Ahlgren och Åsa Elebring arbetar på Specialpedagogiska skolmyndigheten respektive Skolverket med att förbereda inför lagändringen och sammanställa stöd till skolorna.

– Lagändringen innebär att elever som är i behov av stöd garanteras att få det stödet tidigt, säger Lina.

Kartläggningsmaterial som hjälp

För att upptäcka behov av stöd tidigt har Skolverket tagit fram två nationella kartläggningsmaterial för förskoleklassen. Det ena kartlägger språklig medvetenhet och det andra matematiskt tänkande. Dessa material ska förskolläraren eller läraren använda på gruppnivå i klassen.

– Under det här läsåret har förskoleklasser runt om i landet haft möjlighet att prova kartläggningsmaterialen. Som helhet fick de ett mycket gott mottagande men vi behöver göra några justeringar innan garantin börjar gälla i sommar, säger Åsa.

De elever som är i behov av stöd ska få rätt stöd så snabbt som möjligt. När förskollärare och lärare analyserar kartläggningen, ska de samarbeta med personal som har specialpedagogisk kompetens. De ska få samma stöd när de planerar och följer upp stödinsatserna. Och resultatet ska sedan lämnas över till den lärare som ansvarar för eleven i nästa årskurs.
Det finns en oro för att detta ska leda till ny dokumentation för lärarna.

– Att sätta in stödåtgärder vid behov är inget nytt. Inte heller att dokumentera och utvärdera dem, säger Lina.

Webbaserat stöd i första hand

Finns det då tillräckligt många som har specialpedagogisk kompetens på skolorna?

– Det är svårt att svara på. Det är skolhuvudmannens ansvar att se till att det finns resurser för att uppfylla garantin. Vi kan bidra med att ge stöd i hur man kan planera och organisera, säger Åsa.

Under våren har myndigheterna mött skolpersonal och skolledare vid konferenser runt om i landet. I samband med dessa har de samlat in frågor och behov av stöd som finns runt garantin.

– En del stöd till skolorna kommer att finnas på plats på våra webbplatser i juli. Sedan kommer vi att bygga på det under de närmaste åren. I första hand tänker vi oss webbaserat stöd, men det kan också bli fysiska möten i någon form. Vi jobbar vidare med det, säger Lina.

Artikeln är tidigare publicerad i tidningen Lika värde 2, 2019.

Publicerat måndag 27 maj 2019