Yngre elever och en pedagog gör övningar med rockringar

Nu kan fler söka bidrag för ny eller förbättrad verksamhet

I år är målgruppen för bidraget till för verksamheter som arbetar för elever som är döva, har en hörselnedsättning eller grav språkstörning bredare. Nu kan även verksamheter som har elever med grav språkstörning utan behov av teckenspråk ansöka.

Syftet med bidraget är att öka elevernas måluppfyllelse och göra det möjligt för eleverna och deras vårdnadshavare att i större utsträckning välja en skola närmare hemmet. Bidraget kan till exempel användas för att starta skolor med språkprofil med svenska och svenskt teckenspråk som inriktning, eller att inrätta mindre klasser med anpassade lokaler.

Varaktig och stabil verksamhet

Vid ansökan beaktas huvudmannens förutsättningar att bedriva en varaktig och stabil verksamhet för eleverna. Bidraget ska leda till:

  • Kvalitetshöjande insatser som stärker måluppfyllelsen för elever som är döva eller hörselskadade eller har en grav språkstörning.
  • Ny eller utvidgad hörselverksamhet i kommunal och enskild regi.

En särskild utredare fördelar bidraget

Regeringen har tillsatt en särskild utredare som ska stötta verksamheter som bedriver utbildning för elever som är döva, har en hörselnedsättning eller en språkstörning. Utredarens uppdrag är bland annat att fördela bidrag till kommuner och enskilda huvudmän som vill starta nya eller utöka befintliga verksamheter för målgruppen.

Du ansöker under hösten

Ansökningsblanketter för 2015 kommer att vara tillgängliga på utredningens webbplats från den 15 september 2014, och sista ansökningsdag är 15 november.

Läs mer om utredarens uppdrag och om bidraget på Statens offentliga utredningars webbplats. Där kommer även ansökningsblanketten att publiceras 15 september.

Publicerat fredag 25 april 2014 Granskat måndag 11 januari 2016